Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/64
Název projektuMezioborové studium chování paliv
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.<br /> prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuVýzkum je zaměřena na problematiku mezioborových dopadů využívání paliv.

Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. V současné době probíhá vývoj peletizace, termická konverze a studium dopadů termické konverze na materiálech z průmyslových výrob, odpadech a rostlinných materiálech.

Výzkum bude pokračovat, v centru pozornosti bude zejména možnost jejich termické konverze a dopady na emise a imise.
Z hlediska materiálů- surovin budou sledovány vlastnosti jako je například mechanická odolnost, tvrdost a odolnost vůči vlhkosti, fyzikální vlastnosti, chemické složení.
Základem tohoto projektu budou odběry rostlinných a odpadních materiálů, které budou sloužit jako základní surovina.
Budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky).
Budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických.

Proces bude sledován i z hlediska systémových toků, účinností, vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů.

Experimenty budou realizovány v laboratořích Centra ENET a HGF.

Členové řešitelského týmuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Ing. Oldřich Kolářík
Ing. Karla Kryštofová
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
Ing. Jan Minář
Ing. Renáta Janouchová
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Zdeněk Schee
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Literární rešerše
- Návrh postupů vhodných pro experimentální zařízení - min. 1 Užitný vzor
- Návrh experimentů a zahájení modelových prací - min,. 1 experiment
- Realizace modelů, testů a zpracování výstupů do prezentovatelné formy - min 1. poloprovoz nebo funkční vzorek
- tvorby fyzikálních modelů

Výstupy projektu budou články v databázi vedené v RIV, v případě možnosti
UV nebo metodika.
Studenti se zúčastní konferencí a budou publikovat na konferencích
evidovaných ve scopusu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia240000,-240000,-
3. Materiálové náklady60000,-64272,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-2254,-
5. Služby80000,-70935,-
6. Cestovní náhrady60000,-81679,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory53000,-54300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-29560,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady543000,-
Uznané náklady543000,-
Celkem běžné finanční prostředky543000,-543000,-