Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/62
Název projektuTvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu
ŘešitelPalánová Klára Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:

Pohřbívání zemřelých je nezbytností v každé lidské společnosti všech dob. Proměna tělesných ostatků zesnulého člověka žehem posunula oproti tlecímu procesu obřady rozloučení na vyšší stupeň. Cílem stoupenců žehu v minulosti bylo podporovat kvalitu obřadů rozloučení, které daly vzniknout nové pohřební a hřbitovní kultuře. Vzájemná provázanost těchto idejí s obřadností vedla k vývoji novodobého stavebního typu, jehož architektonickým vyjádřením bylo krematorium. Koncepce vnitřního prostoru se vyvíjela z centrálních sakrálních staveb a konkrétních sekulárních uměleckých vlivů, vedoucí k absenci ideových předpokladů a k vytěsnění tradičního rituálu obřadnosti.
Česká republika je v předních pozicích v počtu krematorií v mezievropském srovnání. Vzhledem k rostoucí sekularizaci společnosti (kremace činí 70 % všech pohřbů) a tím i rostoucímu počtu pohřbů žehem, tento trend bude nadále posilován. Přesto je na našem trhu nedostatek odborné literatury i informací pro odbornou veřejnost, projektanty či provozovatele. Z typologického a provozního hlediska je krematorium nedostatečně specifikováno. Na rozdíl od jiných stavebních typů jde o typ realizovaný v českých zemích až od roku 1917 (v provozu až od roku 1918, neboť užívání krematorií nepovolovaly zákony Rakousko-uherské monarchie). Snad i to je důvod dosavadního malého zájmu odborné veřejnosti a následné nedostatečné specifikace tématu.
Cílem projektu je zkoumat zásady, které vidíme ve zhmotnění idejí s nutností toto svěřit prazákladu a podstatě architektury – prostoru, a dále vyspecifikovat typologické a provozní zásady hmotového souladu architektury s principem logické konstruktivnosti a idejí obřadnosti a pokusit se v názoru oprostit se od subtilnosti a antigravitace. Přiblížit odborné veřejnosti dosud nedoceněný stavební typ – krematorium. Tímto dosáhnout důstojnou prostotu a s vlídnou komorností cítit sílu důvěrného prostředníka (architektury) očekávané účasti. S pohřbem jsou spojeny krajně vypjaté, člověka přesahující stavy ducha, které provázejí poslední rozloučení s blízkou bytostí. Tyto stavy kladou osobité nároky na přítomnost neměřitelných hodnot kremační architektury na psychický obsah prostředí – prostoru, ve kterém probíhá obřad rozloučení, symbol toho, co se děje v nás samotných. Je potřeba vtisknout nové kremační architektuře dnes chybějící hluboce humánní obsah, který podle doporučení Tomáše Halíka vychází z poznání, že člověk je právě jen člověk, není Bůh, má k dispozici jen lidské síly a lidskou (omezenou, konečnou) perspektivu.

Harmonogram:

březen - červen 2015:analytická fáze, sběr dat, zajištění podkladů, studium literatury (nákup literatury s pomocí knihovny VŠB-TUO), návštěva a studium vzorových krematorií (v Brně, Praze, Pardubicích, Zlíně a Bratislavě), práce na prvním článku na konferenci bez aktivní účasti (International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction)
červen - srpen 2015: zpracování dat, práce na výstupech (příprava druhého článku pro konferenci)
září - prosinec 2015: presentování výsledků na konferenci (Architektura v perspektivě, Ostrava), práce na třetím článku pro časopis ve Scopusu, závěrečná zpráva

Citace:

Svobodová, M. Krematorium v procesu sekularizace Českých zemí 20. století. 1. vydání. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd, 2013. 184 s. ISBN:978-80-86890-51-7

Nešporová, O. O smrti a pohřbívání:od pohřbívání do země ke kremaci. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, s.110-136.

Kapišinská, V. Formovanie moderny vo funerálnom kontexte. Architektúra a urbanizmus, 2007, roč. 41, č. 1-2, strany 21-29.

Přehled použitých metod:

- Seznámení se se současným stavem řešení daného problému z dostupné literatury a vědeckých článků
- Studium legislativy týkající se tématu
- Návštěva vybraných realizovaných krematorií v České republice (Praha – Strašnické krematorium, Brno, Zlín, Pardubice, Ostrava) a na Slovensku (Bratislava)…podmíněné náklady na cestu, MHD a stravné
- Získání a studium projektové dokumentace u některých navštívených krematorií – dle možností, případně rozhovor s autorem, např. v případě Ostravského krematoria
- Analýza, konkretizace, zobecnění a hledání analogií pro určení typologických a provozních zásad


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Akademičtí pracovníci:
- Klára Frolíková Palánová – organizační záležitosti projektu, aktivní účast na exkurzích, vedení týmu, podíl na procesu projektu a výstupech
- Jan Kovář – „know-how“ – projekční praxe přes 10 let v oboru pohřebnictví a sakrální architektuře, aktivní účast na exkurzích, odborné vedení týmu

Studenti:
- Ivona Dlábiková, Jiří Philippe Janda – členové týmu projektu SGS v roce 2014, vzhledem k dosavadním získaným zkušenostem aktivní účast na prvních dvou článcích, aktivní účast na exkurzích (předpokládané ukončení studia magisterského stupně v červnu 2015 – konec účasti na projektu)
- Ondřej Juračka a Tomáš Babor – noví členové týmu, studium literatury k danému tématu, aktivní účast na exkurzích a na třetím článku.

Předchozí dosažené výsledky:

Frolíková Palánová, K. a kol. Burying as Part of Life in the European Context. In Peřinková, M., Nedvěd M. (ed), Architecture in perspective VI. Vydání 1. Germany: TTP Ltd, 2014, s. 39-43.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Babor
Ing. arch. Ivona Dlábiková
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Bc. Jiří Philippe Janda
Ing.arch. Ondřej Juračka
Ing.arch. Jan Kovář
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:

Cílem projektu je zkoumat zásady, které vidíme ve zhmotnění idejí s nutností toto svěřit prazákladu a podstatě architektury – prostoru, a dále vyspecifikovat typologické a provozní zásady hmotového souladu architektury s principem logické konstruktivnosti a idejí obřadnosti a pokusit se v názoru oprostit se od subtilnosti a antigravitace. Přiblížit odborné veřejnosti dosud nedoceněný stavební typ – krematorium.
Konkrétní poznatky budou prezentovány odborné veřejnosti prostřednictvím odborných článků (včetně příspěvků do nehodnocených periodik týkající se problematiky pohřbívání a tímto podporovat dosavadní spolupráci s odborníky z praxe).
Výstupy budou prezentovány studentům magisterského stupně v rámci cyklu přednášek Nauka o stavebnictví, kde jsou studenti seznamováni s jednotlivými stavebními typy)
Poznatky mohou členové týmu (jak pedagogové tak studenti) využít v návrzích projektů v rámci předmětu Ateliér architektury I.-III. – magisterský stupeň.
Studenti magisterského stupně aktivně se podílející na projektu, či pouze „přihlížející či přizvaní“ studenti k dílčí participaci bez nároku na stipendium, jsou v kontaktu s vědou a výzkumem pro případné rozhodování se o doktorském studiu či tématu doktorského studia.


Očekávané výstupy:

Zaslání článku na konferenci indexované v databázi Scopus (např. červen 2015 International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction);
aktivní účast na konferencí indexovanév databázi Scopus (říjen 2015 Architektura v perspektivě, Ostrava);
jeden článek bude zaslán do časopisu v databázi SCOPUS (např. Architektúra a urbanizmus, Bratislava, Slovensko)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady4000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-19022,-
6. Cestovní náhrady38000,-22978,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-