Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/61
Název projektuOptické studium feromagnetických a feroelektrických meteriálů
ŘešitelHamrle Jaroslav Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt se zaměřuje na optické studium materiálů s redukovanou symmetrií struktury. První skupina studovaných materiálů jsou feromagnetické materiály, kde symetrie je redukována přítomností magetizace vzorku. V tomto případě, změna optických vlastností (tzv. magento-optická spektroskopie) bude studována do druhého řádu magentizace (tzv. kvadratické jevy). Pro kubické krystaly, výstupem jsou dvě (obecně komplexní spektra), G11-G12 a 2G44, což lze chápat jako nový typ spektroskopického studia. Tyto spektra budou měřeny na Fe (jako strukturně jednoduchém materiálu) a na Heuslerových slitinách (např. Co2MnSi).

Druhou třídou materiálů je studium ferroelektrických materiálů, kde symmetrie struktury je snížena vnějším elektrickým polem. V roce 2014 jsme studovali vzorky z PZT materiálu. V součastné době máme můžeme aplikovat na ferroelektrický vzorek maximální napětí 18V, v rámci projektu bude provedena přestavba elektroniky na maximální napětí 50V, neboť maximánlí napětí 18V se ukázalo jako nedostačující. Nejprve bude studován materiál PZT, další studované materiály závisí na zájmu spolupracujících skupin (Prof. Okamura, Tokio University of Science).

V obou případech, cílem je určení spekter kompletního tenzoru permitivity, který popisuje optiké vlastnosti materiálů se sníženou symetrií.

Harmonogram projektu
- leden-březen 2015: výroba tenkých vrstev vzorků (Bielefed University)
- leden-únor 2015: úprava elektroniky a softwaru elipsometru umožňující aplikaci max. 50V na vzorek
- březen-květen 2015: měření kvadratických MOKE spekter na tenkých vrstvách Fe a Co2MnSi; měření optické odezvy PZT materiálu
- květen-červenec 2015: určení spekter kompletního tenzoru permitivity
- srpen-říjen 2015: příprava publikace; příprava druhé sady vzorků
- listopad-prosinec 2015: měření druhé sady vzorků

Členové řešitelského týmuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Ing. Robin Silber, Ph.D.
Ing. Michaela Tomíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Cílem projektu je experimentálně určit kvadratická magnetooptická spektra pro vybrané (Fe, Co2MnSi) ferromagnetické materiály. Ačkoliv kvadratický magneto-optický jev je známý dlouhou dobu, spektroskopie jeho členů (G11-G12, 2G44) je nový spektroskopický přístup. Tento grant navazuje na jiné spolupráce (Dominik Legut, Jana Hamrlová), které tento jev počítají teoreticky.
2) dalším cílem projektu je zavést optické studium feroelektrických materiálu jako další spektroskopickou techniku, rozšiřující naše součastné spektroskopické možnosti studia (elispsometrie, MOKE, infračervená, THz spekroskopie). Podobně jako u MOKE, cílem je určit spektra celého tenzoru permitivity pro daný materiál.
3) Cílem projektu je minimálně jedna publikace v časopisu s IF a účast studentů na mezinárodních konferencích. Výsledky grantu budou také součástí diplomové a PhD práce obou studentů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady5000,-4000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-22505,-
5. Služby18000,-23719,-
6. Cestovní náhrady48000,-40776,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-