Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/60
Název projektuFunkční nanokompozity na bázi oxidu zinečnatého
ŘešitelMamulová Kutláková Kateřina Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuCílem projektu je příprava a charakterizace nanokompozitů s obsahem nanočástic ZnO, přičemž budou studovány dva typy nanokompozitů: ZnO/silikát a ZnO/polymer. Jako silikát bude použit stevensit, trioktaedrický smektit s výrazným zastoupením hořčíku v oktaedrické vrstvě. Jako polymer bude použit komerčně dostupný poly(alkyl)siloxan. Vrstva ZnO/polymer bude aplikována na kamenný podklad (pískovec, vápenec).
Připravené materiály budou charakterizovány širokou škálou metod (TEM, SEM, AFM, RTG, XRFS) a následně testovány pro účely praktických aplikací. U nanokompozitu ZnO/silikát bude testována fotodegradační aktivita, u nanokompozitu ZnO/polymer bude studován jeho vliv na hydrofobizaci povrchu podkladového materiálu a jeho ochranu před UV zářením a biodeteriorací.
Nanočástice ZnO budou připravovány postupně z různých prekurzorů (ZnCl2, Zn(NO3)2, Zn(CH3COO-)2, ZnSO4) s cílem nalézt vhodný prekurzor pro dané aplikace.

Postup řešení:

Příprava a charakterizace nanokompozitů bude rozdělena na dílčí kroky.

1) V prvním kroku budou připraveny pouze nanočástice ZnO z různých prekurzorů.
2) Data, získaná po charakterizaci těchto nanočástic dostupnými instrumentálními metodami (TEM, SEM, AFM, RTG, XRFS), budou vyhodnocena s ohledem na použitý prekurzor.
3) Následně budou připraveny nanokompozity ZnO/fylosilikát a ZnO/polymer, jež budou rovněž charakterizovány pomocí výše zmíněných metod.
4) Čisté nanočástice a nanočástice v nanokompozitech, připravené ze stejného prekurzoru, budou porovnány, přičemž důraz bude kladen zejména na strukturu a morfologii nanočástic.
5) Pro každý nanokompozit typu ZnO/fylosilikát bude testována jeho fotodegradační aktivita s použitím modelového barviva Acid Oranž 7. Výsledky budou korelovány s typem prekurzoru, použitým pro přípravu nanočástic ZnO.
6) Nanokompozity typu ZnO/polymer budou naneseny na kamenný podklad a u takto upravených kamenných podkladů budou postupně testovány vlivy vrstvy ZnO/polymer na hydrofobizaci podkladů a jejich ochranu před UV zářením a biodeteriorací v závislosti na typu prekurzoru, použitém pro přípravu nanočástic ZnO.


Členové řešitelského týmu:

Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D. CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – hlavní řešitel, akademický pracovník pro VaV, vedoucí diplomové práce Bc. Foldyny – příprava nanočástic ZnO a nanokompozitů ZnO/fylosilikát a jejich charakterizace metodou RTG difrakce, testování fotodegradační aktivity nanokompozitů ZnO/fylosilikát, příprava VaV výstupů

Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – akademický pracovník pro VaV – molekulární modelování nanokompozitů typu ZnO/fylosilikát a ZnO/polymer, administrace projektu, příprava VaV výstupů

Ing. Blanka Kolinkeová CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie na Centru nanotechnologií – příprava nanokompozitů ZnO/polymer, testování hydrofobizace, ochrany před UV zářením a biotereriorací, spolupráce na přípravě VaV výstupů

Ing. Petra Vilímová CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie na Centru nanotechnologií – charakterizace vzorků metodou AFM, spolupráce na přípravě VaV výstupů

Ing. Jaroslav Lang CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – student doktorského studijního programu Nanotechnologie na Centru nanotechnologií – charakterizace nanokompozitů metodou RTG difrakce, testování hydrofobizace, spolupráce na přípravě VaV výstupů

Bc. Vladimír Foldyna CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – student magisterského studijního programu Nanotechnologie na Centru nanotechnologií – příprava nanočástic ZnO a nanokompozitů ZnO/fylosilikát, spolupráce na přípravě VaV výstupů
Členové řešitelského týmuIng. Vladimír Foldyna
Ing. Barbora Janíková
Ing. Blanka Kolinkeová
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Ing. Petra Vilímová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) objasnění vztahu prekurzor ZnO – vlastnosti výsledného kompozitu pro různé aplikační možnosti (fotoaktivita, hydrofobicita, ochranné vlastnosti)

2) metodika optimalizovaného postupu přípravy nanokompozitů za použití různých vstupních prekurzorů


Předpokládané VaV výstupy

1) článek v mezinárodním periodiku s IF

2) aktivní účast na mezinárodní konferenci NANOCON 2015 + minimálně dva plné příspěvky ve sborníku konference

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady18000,-49087,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek18000,-0,-
5. Služby52000,-64317,-
6. Cestovní náhrady38000,-12596,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-