Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/58
Název projektuMagnetooptické vlastnosti tenkých vrstev Heuslerových slitin
ŘešitelStejskal Ondřej Ing.
Školitel projektuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.<br /> prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zkoumány magneto-optické vlastnosti Heuslerových slitin.

Experimentální část projektu zahrnuje přípravu vzorků ve formě tenkých vrstev pomocí MBE ko-depozice. Tyto vzorky budou připraveny na pracovišti Dr. Jana Lančoka, FZÚ Praha. Plánované sady vzorků jsou Rh2-based a Ir2-based Heuslerovy slitiny (např. Rh2MnSn, RhMnSn, Rh2MnSb, Ir2MnSn, Ir2MnSb, IrMnSn). Tyto vzorky budou strukturně charakterizovány pomocí XRD, a opticky pomocí elipsometrie a spektrální magneto-optiky.

Druhá část projektu zahrnuje popis materiálů pomocí "ab-initio" výpočtů. K výpočtům bude použitý kód Wien2k na superpočítači IT4Innovations. Tato teoretická část bude mít dva směry. Zaprvé teoretický popis materiálů a jejich optických vlastností, které jsou studovány v experimentální části tohoto projektu. Druhá část pak zahrnuje detailní pochopení vzniku magnetooptického jevu v feromagnetických materiálech a pochopení jevů, které zapříčiňují obecně malé hodnoty magnetooptické odezvy.

Harmonogram prací:
leden-únor 2015: modifikace Wien2k kódu umožňující exportovat matice přechodu pro libovolný bod k-prostoru.
leden-březen 2015: výroba první sady tenkých vrstev Heuslerových slitin
březen-duben 2015: kontrola přístupu přepočítáním známých MOKE spekter.
duben-červenec 2015: strukturní, magnetická a magneto-optická charakterizace vzorků
duben-červenec 2015: návrh prostorové vizualizace maticí přechodu. Případné určení existance 'hot-spots', které poskytují silný příspěvek do MOKE, a jejich k-pozic.
červenec-září 2015: příprava druhé sady tenkých vrstev Heuslerových slitin
červenec-září 2015: ab-initio popis experimentálních MOKE spekter
zaří-listopad 2015: příprava publikace
Členové řešitelského týmuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Ing. Radek Ješko
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Ondřej Stejskal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) MOKE efekt je překvapivě malý (okolo desítek mdeg), ačkoliv spin-orbitální interakce ve ferromagnetických materiálech může nabývat relativně vysokých hodnot (stovky meV). Cílem projektu je pochopit pomocí ab-initio výpočtů, který jev zapříčiňuje takto malé hodnoty MOKE. Toto je důležité pro návrh nových matriálů, které budou schopny poskytnout vysoké hodnoty MOKE.
2) bude vyrobena minimálně jedna sada vzorků tenkých vrstev Heuslerových slitin (Ir-based nebo Rh-based). Tato sada bude charakterizována strukturně, magneticky a magneto-opticky.
3) Experimentální optická a magneto-optická spektra budou porovnána s vypočtenými ab-initio spektry. Cílem tohoto porovnání je zaručit správnost ab-initio postupů a předpokladů použitých v těchto výpočtech.
4) Výstupem výzkumu bude alespoň jedna publikace v odborném časopise s IF a také účast obou studentů na mezinárodní konferenci. Výsledky projektu budou zahrnuty v doktorským pracech obou PhD studentů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady5000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-16840,-
5. Služby13000,-20614,-
6. Cestovní náhrady47000,-37546,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-