Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/38
Název projektuGravitační modelování specifických problémů v geoinformatice
ŘešitelTesla Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProstorové interakce mezi objekty a jevy mohou být zkoumány řadou metod. Jedním z efektivních nástrojů jsou gravitační modely, postavené na principu poklesu významnosti interakce s rostoucí vzdáleností mezi objekty či jevy. Vlastnosti gravitačních modelů budou zkoumány na příkladu prostorové interakce mezi sídly, vyjádřené dojížďkou. Současné modely dojížďky veřejnou dopravou silně závisí na správném vymezení sfér vlivu a parametrizaci modelů, popisu zdrojů a cílů. Cílem projektu je navrhnout a zhodnotit nové prostorové interakční modely vhodné pro přesnější modelování dojížďky ve vybrané oblasti a sledovat vlivy parametrizace úlohy na přesnost modelování. Zdroje dojížďky budou vymezeny na úrovni obcí, které určují kapacitu generovat toky dojíždějící obyvatel. Příkladem cíle jsou regionální centra České republiky s počtem obyvatel nad 25000. Jedním z významných faktorů pro cíle dojížďky je např. jejich atraktivita ve smyslu počtu zaměstnavatelů a pracovních míst, existence a kapacity důležitých služeb (např. školy, zdravotnictví, obchody, administrativní budovy). Parametrizace modelů podléhá studiu toků dojíždějících obyvatel na základě jednotlivých hospodářských odvětvích. Předpokládá se výstavba různých gravitačních modelů pro hodnocení dojížďky s důrazem na lokální prostorovou distribuci zdrojů a cílů dojíždění. Důležité budou rovněž kartografické výstupy a dostatečná interpretace výsledků analýz. Získané poznatky přispějí k lepšímu poznání chování gravitačních modelů pro modelování prostorových jevů v geoinformatice.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. David Kocich
Bc. Daniel Pražák
Ing. Jan Tesla
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Uvedenou problematikou jsem se již začal zabývat. První výsledky budou prezentovány na konferenci International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE Belgrade 2014, předpokládaný výstup Scopus/WoS) a na sympoziu GIS Ostrava 2015. Počítá se s publikací výsledků v odborných časopisech evidovaných v databázích Scopus a WoS, zejména impaktovaných (např. Transactions in GIS, Journal of Maps). Výsledky budou prezentovány také na vybraných konferencích (např. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (SGEM 2015), Albena, Bulgaria nebo ICTTE Belgrade 2015).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady40000,-37458,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-46499,-
5. Služby80000,-77212,-
6. Cestovní náhrady26000,-34441,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-15390,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-