Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/57
Název projektuVyužití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi
ŘešitelJiroušek Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat problematikou tvorby orotofotomap a 3D digitálních modelů povrchových lomů z dat, které budou získány pomocí digitálního fotoaparátu zavěšeného na nosiči v podobě RPAS (Remotely Piloted Aireal Systems - dálkově pilotovaný letecký systém) tipu multicoptru patřící do kategorie s hmotností menší než 7,5 Kg. V Minulém projektu byl úspěšně sestaven a otestován RPAS. Bylo zjištěno, že použití pouze jednoho záznamového zařízení se jeví jako nedostatečné. Plochy orientované svisle k terénu je obtížné vyhodnotit.
Součástí tohoto projektu bude vývoj záznamového zařízení, které bude snímat zároveň svislé a šikmé snímky v jednom letovém projektu. Tím budou získány data pro vyhodnocení problémových ploch.
Při řešení předchozího projektu panovala v ČR legislativní nejistota s certifikací RPAS, zkoušek operátorů a získání povolení k provádění leteckých prací. Nyní se situace jeví přehledně. Součástí tohoto projektu bude certifikace RPAS, složení zkoušek pro pilotáž a také povolení k provádění leteckých prací.
Zpracování dat proběhne převážně v programu Agisoft PhotoScan. Běh programu bude zajištěn na superpočítači Anselm. Toto spojení umožní velmi efektivní a rychlou tvorbu aktuálního 3D digitálního modelu lomu pro výpočty odtěžené horniny v určitých intervalech, a také podklad pro tvorbu Základní důlní mapy. Dále budou testovány další alternativní autokorelační softwary jako Smart3DCapture, VisualSfM a Pix4D. Výstupy těchto softwarů budou vzájemě porovnány.Přesnost 3D modelů vytvořených autokorelační fotogrammetrie bude ověřena pomocí 3D modelů získaných z Laserového skenování.
Členové řešitelského týmuIng. Vladimír Bezdíček
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Bc. Daniel Danček
Ing. Jiří Dorda, Ph.D.
Ing. Martina Havlicová
Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
Ing. Tomáš Jiroušek
Ing. Gabriela Ovesná
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Ing. Tereza Steyerová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude vytvoření optimální metodiky generování ortofotomapy a digitálního modelu lomu v požadované přesnosti. Což bude zahrnovat testování RPAS v terénu, vývoj nového záznamového zařízení a také jeho testování. Dále bude posouzeno, jak konfigurace snímků a letové parametry dronu mají vliv na celkovou přesnost ortofota a DMT. Budou porovnány různé softwary pro zpracování dat a zjištěny jejich přednosti a nedostatky.

Výsledky tohoto projektu mohou být uplatněny nejen při povrchovém dobývání, ale také ve stavebnictví, archeologii a restaurátorství. V restaurátorství byla tato technologie ověřena v praxi v předcházejícím projektu. Jeví se jako velmi perspektivní pro vytváření excelentní měřické dokumentace v místech těžko přístupných. Dále mohou být výsledky použiti v progresivně rozvíjejícím se oboru GIS, jako aktuální a rychle vytvořený mapový podklad, nebo jako data pro řešení prostorových analýz.

Výsledky Mohou také sloužit pro velmi efektní prezentaci institutu geodézie a důlního měřictví. Výsledky projektu se dají použít pro výuku fotogrammetrie oborů GIS, inženýrská geodézie a důlní měřictví.
Výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v mezinárodních odborných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia22000,-22000,-
3. Materiálové náklady31000,-52149,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-63346,-
5. Služby75000,-54555,-
6. Cestovní náhrady12000,-42950,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-