Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/56
Název projektuPříprava nanočástic s využitím tekutiny v superkritickém stavu
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci projektu bude řešena příprava nanočástic biologicky aktivních látek a anorganických sloučenin s využitím komerčně dodaného přístroje Spe-ed SFE pro superkritickou fluidní extrakci. Nanočástice budou připraveny s využitím CO2 v superkritickém stavu. Budou stanoveny optimální podmínky pro přípravu nanočástic léčiv (např. cimetidin, risedronat, kofein) a anorganických sloučenin (oxidy kovů a křemíku). Připravené nanočástice budou charakterizovány metodou stanovení distribuce velikostí částic, metodou SEM, metodou IR, chromatografickými metodami apod.
Členové řešitelského týmuIng. Blanka Kolinkeová
Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Mgr. Ing. Hana Rajhelová
Ing. Kateřina Škrlová
Bc. Tomáš Sosna
Bc. Petr Stuchlík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je příprava nanočástic a submikronových částic biologicky aktivních látek (např. léčiv) a anorganických sloučenin (např. ZnO), optimalizace podmínek přípravy a charakterizace vzniklých produktů vhodnými metodami pro strukturní a fázovou analýzu.

Výstupy projektu:
1. prezentace poznatků na konferenci NanoOstrava 2015 (minimálně 2 příspěvky),
2. prezentace výsledků na jiné mezinárodní konferenci (minimálně 1 příspěvek),
3. publikace dosažených výsledků v 1 recenzovaném časopise a 1 časopise s IF (ve fázi odeslání nakladateli).

Časový harmonogram projektu:
01-02/2015 příprava a rozvrh experimentální části na základě vypracované rešerše odborných prací,
03-10/2015 experimentální práce v laboratoři, příprava prezentací pro konference,
11-12/2015 zpracování výsledků, publikace výsledků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia41000,-41000,-
3. Materiálové náklady66000,-32304,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22000,-76733,-
6. Cestovní náhrady24000,-2963,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady170000,-
Uznané náklady170000,-
Celkem běžné finanční prostředky170000,-170000,-