Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/55
Název projektuInterakce organických látek s nanostrukturovanými materiály II
ŘešitelMikeska Marcel Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt navazuje na projekt Interakce organických látek s nanostrukturovanými materiály SP2014/93. Předmětem výzkumu je studium a charakterizace interakcí organických látek s nanostrukturovanými materiály typu organický modifikovaných jílových minerálů (vermikulitu) a uhlíkatých nanostrukturovaných materiálů (nanotrubiček, grafenu, nanovláken). Studium interakcí bude sledováno prostřednictvím stanovení adsorpčních schopností látek i použitých materiálů, a bude doplněno charakterizací materiálů před a po interakcích s organickými látkami s využitím metod SEM, TEM, FTIR, XRD, TOC a chromatografie.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Bc. Marek Veselý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
1. v případě organicky modifikovaných jílových minerálů stanovit optimální proces interkalace a charakterizovat interakce organických látek metodou dynamické sorpce, včetně určení vhodných parametrů pro dynamickou sorpci. Zároveň bude provedena charakterizace surového materiálu a nalezeny vhodné způsoby jeho čištění před použitím.
2. v případě nanostrukturovaných uhlíkatých materiálů najít vhodný způsob funkcionalizace povrchu s cílem zlepšit adsorpční schopnosti uvedených materiálů, zejména pro organické látky.
Časový harmonogram projektu:
01/15 Rozvrh experimentální práce, návrhy postupů na základě již získaných výsledků
02-11/15 Zpracování výsledků a příprava výstupů (článek v časopise s IF faktorem 2x).

Výstupy:
a) 1 článek odeslaný do časopisu s IF faktorem zaměřený na problematiku jílových minerálů
b) 1 článek odeslaný do časopisu s IF faktorem zaměřený na problematiku uhlíkatých materiálů
c) aktivní účast na konferenci Nano Ostrava 2015 (minimálně 1 přednáška, 1 poster)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady54000,-31054,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-58885,-
6. Cestovní náhrady18000,-2061,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady155000,-
Uznané náklady155000,-
Celkem běžné finanční prostředky155000,-155000,-