Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/54
Název projektuZdravotní a environmentální rizika nanomateriálů
ŘešitelPeterek Dědková Kateřina Ing. Mgr., Ph.D.
Školitel projektuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je příprava nanočástic na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů a jejich charakterizace dostupnými experimentálními technikami. V rámci projektu bude rovněž studována biologická aktivita připravených nanostrukturovaných kompozitních materiálů na bázi oxidů kovů a nanočástic na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů s ohledem na skutečnost, že nejsou stále známa jejich možná environmentální rizika v případě jejich uvolnění do životního prostředí. V této souvislosti budou in vitro metodami hodnoceny možné toxické účinky připravených nanomateriálů na vybrané mikroorganismy. V rámci projektu bude rovněž studována biologická aktivita vedlejších produktů antropogenních činností a jejich možný výskyt v lidských tělních tkáních a tekutinách. Na základě získaných experimentálních výsledků budou posouzena možná environmentální rizika jak připravených nanomateriálů tak vedlejších produktů lidské činnosti.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Karla Placová
Ing. Ĺubomíra Kuzníková
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení navrženého výzkumu bude:
1. Soubor poznatků o vlastnostech připravovaných nanomateriálů (nanostrukturovaných kompozitních materiálů na bázi oxidů kovů, nanočástic na bázi oxidů vnitřně přechodných kovů např. Er2O3,Gd2O3), zejména ve vztahu k živým organismům. Pro hodnocení toxických účinků bude použita kombinace in vitro testů na sladkovodních zelených řasách a vybraných bakteriálních kmenech.
2. Rozšíření znalostí a zkušeností s analytickými metodami (rentgenová difrakční analýza, XRFS, SEM, Ramanova mikrospektroskopie, FTIR) pro charakterizaci připravených vzorků. Dalším výstupem bude vyhodnocení výsledků získaných z experimentálně vědecko – výzkumných aktivit a jejich následná interpretace.
3. Publikační výstupy získaných výsledků formou prezentací na odborných konferencích (seminářích) a publikací v odborných časopisech.
Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 2. 2015 do 31. 12.2015:
První fáze – příprava nanočástic a nanostrukturovaných kompozitních materiálů; výběr vhodných biologických vzorků pro detekci nanočástic

Druhá fáze – detekce nanočástic v biologických vzorcích a stanovení vlastností připravených nanočástic a nanostrukturovaných kompozitních materiálů metodami rentgenová difrakční analýza, skenovací elektronová mikroskopie, Ramanova mikrospektroskopie a infračervená spektroskopie.

Třetí fáze – studium toxických účinků připravených a antropogenně vzniklých nanomateriálů na vybrané mikroorganismy. Stanovení akutní akvatické toxicity nanomateriálů vůči autotrofním organismům (zelené řasy) a stanovení minimálních inhibičních koncentrací vůči vybraným patogenním bakteriím.

Čtvrtá fáze – řešení problematiky manipulace s připravenými materiály s ohledem na životní prostředí.

Pátá fáze – interpretace získaných dat včetně porovnání s literární rešerší, navržení dalšího možného řešení včetně aplikace získaných znalostí. Publikace získaných výsledků formou příspěvků na konferencích a odborných článků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady45000,-58536,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby41000,-34504,-
6. Cestovní náhrady15000,-7960,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-