Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/74
Název projektuZjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah metanu v důlních vodách
ŘešitelZedek Veronika Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV důlních plynech, ve kterých je v rámci OKR nebezpečnou složkou převážně jen metan, je jeho obecné působení při výstupu na povrch na životní prostředí a bezpečnost obyvatel velmi specifické.
V ostravsko-karvinském revíru, zůstaly důlní plyny v uhelných slojích a průvodních horninách v určitém objemu uchovány. Hlavní složkou slojových plynů je metan. S ohledem na přesun metanu během geologického historického období je možné provést jen velmi hrubý odhad primárního obsahu metanu ve slojích dané pánvi. Ten může být proveden pouze orientačně jako model využívající výsledky laboratorní vysokotlaké sorpce metanu na uhlí daného stupně prouhelnění a vlhkosti.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Cibulcová
Ing. Veronika Zedek
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu SGS bude výzkum zaměřen na studium zjišťování množství metanu v důlních vodách ve slojích Ostravsko - karvinského revíru. Výzkum bude prováděn v rámci kontinuálního důlního měření. Během tohoto měření budou zjišťovány koncetrace metanu v závislosti na tlaku, teplotě, vlhkosti, hloubce v měřících bodech.

Předpokládané výstupy:
1 příspěvek na konferenci
1 článek v odborném (recenzovaném, imputovaném) čqasopise
1 funkční vzorek

Postup řešení:
1. Vytvoření návrhu měření (leden)
2. Konstrukce a instalace měřícího zařízení (únor)
3. Sběr dat (březen - srpen)
4. Vyhodnocování dat (srpen, září)
5. Příprava publikací (září, říjen)
6. Vyhodnocení projektu, kompletace závěrečné zprávy (listopad, prosinec)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-60000,-
3. Materiálové náklady42500,-56225,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45500,-31099,-
5. Služby100000,-90289,-
6. Cestovní náhrady10000,-32059,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-15328,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-