Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/53
Název projektuSrovnávací analýza povrchové termické aktivity odvalu Heřmanice, Hedvika a Ema s návrhem optimalizace jejího hodnocení.
ŘešitelZástěrová Petra Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude analýza povrchové termické aktivity odvalů Hedvika, Ema a Heřmanice s návrhem optimalizace jejího hodnocení. Z ostravsko-karvinského revíru jsou pro výzkum navrženy tři vybrané reprezentativní odvaly, které jsou charakteristické svým složením a heterogenitou pro zájmovou oblast.
Odval Hedvika se potýká s problematikou termických procesů, které vytváří velké riziko pro sousední průmyslové objekty. Odval Ema svým způsobem sypání, kombinací svahového a kuželového typu vytváří výrazný morfologický prvek a jako jediný byl pro svou strategickou pozici zařazen mezi technické památky. Termické procesy zde probíhají rovněž řadu let s množstvím sanačních opatření, ale riziko související s termickou aktivitou, působící na bezprostřední okolí je zde v porovnání s první lokalitou méně výrazné. Odval Heřmanice patří k nejrozsáhlejším haldám v ostravsko-karvinském revíru, s velkou dynamikou termických procesů a v současné době intenzivní sanační činností z důvodu negativních dopadů na své okolí a hrozby dalšího šíření.
Termická aktivita je základní okrajovou podmínkou inženýrskogeologických poměrů odvalů pro možnost jejich využívání. Předmětem hodnocení budou minimálně tři časové řezy povrchové termické aktivity na každé haldě. Je potřeba zajistit kompatibilitu srovnávání jednotlivých měření, protože jsou realizovány za jiných klimatických podmínek, i když ve stejném měsíci a ročním období. Aby bylo možno tuto aktivitu srovnávat, je potřeba tuto skutečnost zohledňovat.
Budou srovnávány plošné a geometrické změny distribuce termické aktivity na jednotlivých odvalech. Bude vydefinována možnost využívání těchto údajů pro budoucí rozvoj takto postižených brownfieldů s konsekvencemi do územního plánování.
Výzkum bude realizován třemi doktorandy – Ing. Petra Zástěrová, Ing. Dominik Niemiec, Ing. Jan Durďák. Každý z doktorandů bude provádět průzkum na jednom ze tří navrhovaných odvalů, přičemž zhodnocení projektu bude probíhat společně.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Durďák
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Ing. Petra Zástěrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je analýza povrchové termické aktivity třech reprezentativních odvalů v ostravsko-karvinském revíru.
Prvním dílčím cílem je hodnocení a porovnání chronologických změn termické aktivity na těchto odvalech. Rozsah termické aktivity souvisí s časem, protože je dán fyzikálním procesem hoření, který postupně spotřebovává uhelnou hmotu, a proto jeho aktivita nemůže být v čase konstantní. Budou sledovány okrajové podmínky časových změn termické aktivity a to v porovnání na všech třech odvalech navzájem. Cílem bude zjistit, s jakými okrajovými podmínkami souvisí podobnost, resp. rozdílnost časových změn u všech těchto odvalů.
Druhým dílčím cílem bude sledování druhého faktoru, který souvisí s časem. Jedná se o možnost postupného rozšiřování termických procesů v prostoru odvalu. Tato skutečnost je fyzikálně podmíněna skutečností, že termická aktivita se postupně šíří z jedné části do sousední a to jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Jestliže termická aktivita probíhá v jedné části odvalu a s ní se stýká jiná část bez termické aktivity, dochází k postupnému rozšiřování tohoto procesu. Musí však být splněna podmínka podobného materiálového složení obou těchto částí, protože k termické aktivitě dochází jen za určitého materiálového složení s dostatkem uhelné hmoty.
Dalším dílčím cílem bude sledování plošných a geometrických změn povrchové termické aktivity všech třech odvalů. Toto sledování je klíčové pro využívání odvalů a také pro územní plánování, protože v území není možný rozvoj, pokud zde probíhá termická aktivita. Nejdříve musí být tento stav stabilizován a poté je možno jej následně využívat pro jiné účely. To vše musí být zavedeno do územních plánů, aby s takto postiženým brownfieldovým územím bylo nakládáno optimálním způsobem ve prospěch trvale udržitelného rozvoje krajiny.
Výstupy projektu budou prezentovány na světové multidisciplinární konferenci „WMESS - The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium“ v Praze. Doktorandi budou mít na této konferenci dva články, které budou rovněž zaslány do některého z mezinárodních vědeckých časopisů s impakt faktorem v oboru inženýrské geologie. Do vědeckých časopisů budou výsledky zaslány ke konci roku 2015. Proces recenze a publikování proto bude dokončen až v následujícím roce. Výstupem tak bude na konci roku 2015 uveřejnění výsledků na světové multidisciplinární konferenci „WMESS“. V impakt faktorovém časopise budou články opublikovány následující rok.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady86500,-111642,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55500,-25885,-
5. Služby144000,-199840,-
6. Cestovní náhrady52000,-22633,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)22000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady442000,-
Uznané náklady442000,-
Celkem běžné finanční prostředky442000,-442000,-