Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/36
Název projektuVytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků
ŘešitelBeierová Kateřina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Za použití metod operačního výzkumu a sofistikovaných statistických postupů je předmětem výzkumu vytvoření analytického nástroje pro průmyslové podniky při provádění analýzy konkurence, tak, aby bylo možné kvantifikovat vstupy formou dotazových tabulek a ty potom zpracovat do podoby vizualizovaných grafických výstupu.
Snahou řešitelského týmu bude nalézt takové parametry, které by umožňovaly jasně specifikovat a porovnávat konkurenční společnosti v zadaném průmyslovém odvětví, standardizovat je a vytvořit databázi možných parametrických ukazatelů hodnocení konkurence.

Strategické řízení
Význam strategického řízení podniků se projevil na počátku tisíciletí v důsledku negativních dopadů celosvětové hospodářské krize. Na základě výsledků mnoha výzkumů (kterých se účastnili i členové řešitelského týmu, viz např. [6]) bylo potvrzeno, že podniky mající zvládnuté strategické řízení, se dokázaly z negativní situace dostat mnohem rychleji. Dalším důsledkem celosvětových negativních tendencí bylo zintenzivnění konkurenčního boje v řadě odvětví, především průmyslových.
Ideální model strategického řízení podniku sice neexistuje, ale je potřeba strategické řízení uskutečňovat v postupných, logicky navazujících krocích. Snahou dnešních vrcholových manažerů je prostřednictvím strategického řízení integrovat podnik v jeden celek. Soustřeďují jeho síly, vytváří, upevňují a zjišťují systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi a útvary, aby nadefinovali a formulovali strategie směřující k žádoucím a požadovaným cílům.
Vhodně zformulovaná strategie musí být podniku ušitá na míru. Základem je opírat se o syntézu výsledků strategické analýzy. Kvalitně a důkladně provedená situační analýza představuje pro firmu dobré znalosti okolností, jež značnou měrou působí na možnosti uspokojování potřeb trhu.

Analýza konkurence
Vlivem rostoucí intenzity konkurence ve vybraných odvětvích, dochází k růstu potřeby identifikovat své konkurenty. Konkurenční síly tak představují nedílnou součást analýzy mikrookolí podniku. Má-li být podnik na trhu úspěšný, musí své konkurenty dobře znát a snažit se, aby požadavky a potřeby zákazníků uspokojoval lépe než oni. Konkurenci je možno chápat jako neuzavřenou skupinu subjektů (firem) působících v určitém čase a teritoriu, které spoluvytvářejí tzv. konkurenční prostředí a snaží se zde získat rozhodující vliv oproti ostatním subjektům v tomto konkurenčním prostředí. Konkurence je velmi důležitým faktorem, podmiňujícím marketingové možnosti podniku. Podniky proto zjišťují, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jím mohl stát, jak silný je konkurent, v jaké oblasti je pro podnik konkurentem, jaké jsou jeho cíle, strategie, silné a slabé stránky aj. [5]
Aplikací nejznámější analýzy konkurence (Porterovy analýzy) se zabývala ve svých výstupech již řada autorů. Tato analýza byla například použita v článku zkoumajícím konkurenceschopnost u těžební společnosti [1]. Další autoři se zabývající především inovací, modernizaci a zdokonalením Porterovy myšlenky ve vztahu k novým trendům a skutečnostem marketingové a strategické oblasti (např. [2],[3],[4]).
Existují i autoři [7], kteří se zabývají slepými místy v průmyslových konkurenčních analýzách. Celá řada těchto analýz má totiž jako výstup pouze verbální a velmi subjektivní podobu, a to velmi ztěžuje práci při manažerském vyhodnocování a vyvozování závěrů. Ambicí řešitelského týmu je tyto nedostatky odstranit a vytvořit nástroje, který průmyslovým podnikům bude moci významně pomáhat při strategických rozhodováních na základě přesných čísel nebo kvalifikovaných odhadů analýzy konkurence.

Zdroje
[1] ALRAWASHDEH, Rami. The Competitiveness of Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) Using Porter Five Forces Analysis. Vol. 5, issue 1. International Journal of Economics and Finance. 2012. DOI: 10.5539/ijef.v5n1p191.
[2] Defense AR journal: ADAPTATION OF PORTER'S FIVE FORCES MODEL TO RISK MANAGEMENT. Jul2010, 17 Issue 3. ISSN 1553-6408.
[3] DOBBS, E., Michael. Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of industry analysis templates. Competitiveness Review. 2014-01-14, vol. 24, issue 1, s. 32-45. DOI: 10.1108/CR-06-2013-0059. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/CR-06-2013-0059
[4] Harvard business review: THE FIVE COMPETITIVE FORCES THAT SHAPE STRATEGY. UNITED States, 2008, 86 Issue 1. ISSN 0017-8012.
[5] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 2008. 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
[6] PAWLICZEK Adam et al. Behavior and Performance of Czech and Slovak Business Enterprises. Košice: TU v Košiciach, 2014. 146 p. ISBN 978-80-553-1763-2.
[7] ZAJAC, Edward and Max BAZERMAN. Blind spots in industry and competitor analysis: implications of interfirm (mis)perceptions for strategic decision. Academy of Management Review. 1991-01-01, vol. 16, issue 1. DOI: 10.5465/AMR.1991.4278990
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Beierová
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Bc. Martina Žáková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření systému, modelu a softwarového zabezpečení pro zpracování analýzy konkurence průmyslových podniků.

Hmatatelné výstupy projektu
- vytvoření databáze parametrických ukazatelů pro analyzování konkurence,
- vytvoření modelového matematického aparátu pro stanovení statistických dat,
- vytvoření vizualizovaných výstupů formou pozičních map a grafických výstupů vhodných pro strategické rozhodování top managementu průmyslových podniků,
- vytvoření uživatelsky přátelského SW zabezpečení na bázi tabulkového procesoru MS Excel s využitím obslužných programů a menu v jazyku Visual Basic.

Předpokládané minimální počty odborných publikačních výstupů (2015-2016)
- 1x odborná kniha (B)
- 1x článek v impaktovaném časopise (Jimp)
- 2x články v recenzovaném časopise (Jneimp/JSC)
- 3x článek ve sborníku konference (D)

Metodika postupu řešení
Předmětem výzkumu je vytvoření analytického nástroje pro průmyslové podniky při provádění analýzy konkurence. Za tím účelem bude potřeba z dostupných teoretických zdrojů a rešerší zjistit současný stav poznání analýz konkurence.
Primárnímu šetření budou podrobeni top manažeři významných průmyslových společností prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s cílem identifikovat pro ně důležité faktory. Výstupem této aktivity bude vytvoření funkční databázi hodnocených faktorů.
Následně dojde k vytvoření modelu za podpory vybraných metod a statistických postupů. Za stěžejní metody lze považovat:
- metody operačního výzkumu,
- vícekriteriální hodnocení variant,
- komparace na základě párového srovnání,
- matematické modely pro manažerské rozhodování.
Na základě provedených analýz dojde k navržení a vytvoření vhodných vizuálních tabulek, výstupů a grafů a k Vytvoření uživatelského SW. Ověření funkčnosti systému bude probíhat na reálných datech průmyslových podniků ostravské aglomerace z oblastí hornictví, hutnictví a strojírenství.

Harmonogram
leden – únor 2015: sekundární výzkum, studium odborných zdrojů; analýza teoretických poznatků k řešené problematice; analýza současného stavu
únor – duben 2015: finalizace detailní metodiky výzkumných a analytických postupů; zajištění technického vybavení pro projekt; účast na tematicky zaměřených školeních, rekrutace respondentů pro primární výzkum; prvotní orientace v problematice a zjištění potřebných kritérií pro další analytické postupy
duben – červen 2015: primární výzkum top manažerů významných průmyslových podniků; vytvoření funkční databázi hodnocených faktorů; účast na tematicky zaměřených školeních; příprava a odeslání prvních výstupů k opublikování v bodovaných časopisech a sbornících dle metodiky hodnocení RVVI
červen – říjen 2015: vytvoření modelu; navržení a vytvoření vhodných vizuálních tabulek, výstupů a grafů; vytvoření uživatelského SW; příprava a odeslání dalších výstupů k opublikování; účast na tematicky zaměřených konferencích; příprava odborné publikace
říjen – prosinec 2015: ověření funkčnosti modelu a SW na reálných datech trhu; příprava a odeslání posledních výstupů k opublikování; finalizace odborné publikace; návrhy a doporučení plynoucí z provedených analýz; příprava závěrečné zprávy projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady79000,-48144,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek81000,-86842,-
5. Služby210000,-221678,-
6. Cestovní náhrady34000,-47336,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-25000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady526000,-
Uznané náklady526000,-
Celkem běžné finanční prostředky526000,-526000,-