Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/112
Název projektuRozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů (kat. 634):

Postupné oživování podnikatelského prostředí v České republice a ve světě napomáhá rozvoji nových metod a nástrojů, které pomohou středním a velkým průmyslovým subjektům účinně analyzovat a hodnotit své výkony a uplatňovat pokročilé postupy, vedoucí ke zvyšování efektivnosti jejich podnikání. Oblast „Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů“ bude zaměřena na:

- rozvoj pokročilých logistických koncepcí při řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- aplikaci dynamických nástrojů vícekriteriálního rozhodování v řízení hutní výroby,
- rozvoj metod pro hodnocení výkonnosti průmyslového podniku a jeho procesů, včetně aplikace nefinančních ukazatelů,
- aplikaci exaktních metod rozhodování jako nástroje zdokonalování analyticko-informační funkce controllingu průmyslového podniku,
- ekonomické, finanční a majetkoprávní aspekty obnovy průmyslových areálů v České republice.

2. Nástroje umělé inteligence pro podporu řízení průmyslových procesů (kat. 638):

Současným trendem v automatizaci průmyslových procesů je uplatňování metod umělé inteligence a přechod na principy znalostního řízení s využitím prostředků pro vizualizaci a diagnostiku technologických systémů v lehkém i těžkém průmyslu. Cílem implementací nástrojů umělé inteligence je využití hlubokých znalostí o řízených soustavách vedoucí ke snižování závislosti na mělkých znalostech, které je spojené s vytvářením matematického modelu řízené soustavy. Ve spojení s pokročilými informačními technologiemi pak tyto nástroje vedou k efektivní podpoře rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení v průmyslových podnicích. Oblast „Nástroje umělé inteligence pro podporu řízení průmyslových procesů“ bude zaměřena na:

- výzkum a vytváření metod a prostředků pro hodnocení stavu procesů a procesně významných faktorů průmyslových technologií v reálném čase, zejména v oblasti operativního řízení a řízení údržby v průmyslových podnicích,
- vytváření modelů pro simulaci, predikci a řízení výrobních celků s využitím fuzzy logiky a nástrojů adaptivního řízení s využitím informací získávaných užitím netradičních monitorovacích a diagnostických prostředků.

3. Pokročilé postupy zabezpečování kvality produktů (kat. 639):

Současný vývoj v oblasti managementu kvality lze charakterizovat rostoucími požadavky na kvalitu vyráběných produktů, které souvisejí zejména s rostoucí náročností zákazníků, globálním konkurenčním prostředím a lepšími možnostmi moderních technologií. Tento vývoj vyžaduje pokročilé postupy zabezpečování kvality produktů. Řešení projektu v dané oblasti bude zaměřeno na:

- rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat,
- rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC),
- rozvoj přístupů k plánování kvality produktů,
- rozvoj přístupů k analýze způsobilosti procesů v případě nesplnění normality dat,
- netradiční způsoby hodnocení kvality systémů měření založených na metodě srovnáváním,
- využití robustních charakteristik v regresní analýze.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Bahenský
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Sylvie Bruncková
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Lucie Frischerová, Ph.D.
Ing. Ekaterina Grakova, Ph.D.
Ing. Vendula Growková
Bc. Petr Hajduk
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Barbora Hořínková
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Radek Jašek
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Bc. David Kondas
Ing. Silvie Adamcová
Ing. Stanislav Kubica
Ing. Petra Lazaridisová
Ing. Gabriela Hoffová
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Adéla Lubojacká
Bc. Radim Macek
Bc. Hana Machů
Bc. Vojtěch Martínek
Ing. Karel Nepraš
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Tomáš Plaček
Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Natália Polláková
Ing. Ivana Prokešová
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Bc. Monika Skoumalová
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Mgr. Tomáš Tykva
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů

- Návrh postupů analýzy, měření a hodnocení aplikace pokročilých logistických systémů a koncepcí v průmyslových logistických a dodavatelských řetězcích se zaměřením na koncepce štíhlosti a odolnosti.
- Návrh na využití dynamických metod vícekriteriálního rozhodování pro optimalizaci průběhu a regulaci vysokopecního procesu.
- Srovnání hodnocení výkonnosti za pomoci výhradně finančních ukazatelů a nově navržené metody zahrnující rovněž nefinanční ukazatele.
- Návrh metodiky integrace vybraných exaktních matematických metod do systému controllingu strojírenských podniků pro objektivizaci řídícího procesu a zvýšení jeho efektivnosti.
- Analýza problematiky nákladů vyplývající z předchozího využití pozemků (zejména ekonomické aspekty dekontaminačních procesů), analýza možností oceňování brownfieldů včetně návrhu doplnění standardních oceňovacích metod o specifika problematiky a analýza možností financování regenerace brownfieldů.

2. Nástroje umělé inteligence pro podporu řízení průmyslových procesů

- Výzkum a vytváření metod a prostředků pro hodnocení stavu procesů a procesně významných faktorů průmyslových technologií v reálném čase, zejména v oblasti operativního řízení a řízení údržby v průmyslových podnicích.
- Návrh metod a softwarových nástrojů pro monitorování procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení a simulace v reálném čase.
- Vytváření modelů pro simulaci, predikci a řízení výrobních celků s využitím fuzzy logiky a nástrojů adaptivního řízení s využitím informací získávaných užitím netradičních monitorovacích a diagnostických prostředků.
- Výzkum a vytváření nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů s využitím moderních komunikačních a lokalizačních zařízení.

3. Pokročilé postupy zabezpečování kvality produktů

- Rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat. Rozpracování metodiky implementace Poka-Joke v rámci leagile přístupu.
- Rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC). Rozvoj praktických aplikací SPC ve vazbě na komplexnost výrobních podmínek, zejména se zaměřením na metalurgické procesy.
- Rozvoj přístupů k plánování kvality produktů. Kritická analýza stávajících přístupů k plánování kvality produktů. Návrh vhodného přístupu k efektivnímu plánování kvality produktů.
- Rozvoj přístupů k analýze způsobilosti procesů v případě nesplnění normality dat. Rozbor příčin nesplnění normality dat. Kritická analýza jednotlivých přístupů a vyhodnocení jejich vhodnosti pro různé situace.
- Netradiční způsoby hodnocení kvality systémů měření založených na metodě srovnáváním. Rozbor nejnovějších přístupů k vyhodnocování analýz systémů měření atributivních znaků kvality. Vyhodnocení slabých a silných stránek vybraných metod a jejich aplikovatelnosti v praxi.
- Využití robustních charakteristik v regresní analýze. Zpracování modelů problémových plánů experimentů, návrh alternativních postupů regresní analýzy, zpracování doporučení pro řešení problémových regresních úloh.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. Metalurgija, Quality Innovation Prosperity, International Journal of Production Research, Sensors, Archives of Metallurgy and Materials, Hutnické listy) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, Carpathian Logistics Congress, QMOD, Kvalita, Total Logistic Management, MARDiH, DSL, ACE-X, Mechanizacja, Ironmaking and Steelmaking). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-200000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149254,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50746,-
2. Stipendia300000,-313000,-
3. Materiálové náklady220000,-201183,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-77664,-
5. Služby100000,-122141,-
6. Cestovní náhrady260000,-256012,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory130000,-130000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1300000,-
Uznané náklady1300000,-
Celkem běžné finanční prostředky1300000,-1300000,-