Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/34
Název projektuAdsorpční studie odstranění toxických látek z kontaminovaných odpadních vod pomocí aktivovaných nízkonákladových odpadů v náplňových kolonách
ŘešitelSarčáková Eliška Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV současné době je již biosorpce považována za potenciální metodu čištění odpadní vody srovnatelnou s konvenčními technologiemi. V rámci základního výzkumu již byla studována celá řada biosorbentů v tzv. „batch“ systému. Za účelem praktické aplikace je však nutno přistoupit k dalším experimentům, které vyhodnocují chování biosorbentu v systémech podobných provozním podmínkám. Tento aplikovaný výzkum na rozdíl od předešlých zkoumají dynamické systémy s konstantním průtokem roztoku sorbátu. Nejčastěji se pro tento způsob biosorpce používají náplňové adsorbéry v podobě kolony s pevným ložem. Klíčovými parametry experimentů s průtočnými kolonami, které bude nutné v rámci řešení projektu studovat: minimální teoretická výška lože, jeho provozní doba a množství sorbátu potřebného k nasycení lože.
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Adámková
Ing. Michaela Bendová
Ing. Lenka Svidrová
Bc. Anna Pánková
doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Ing. Eliška Sarčáková
Ing. Dalibor Surovka, Ph.D.
Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem výzkumu v rámci projektu bude ověřit účinnost studovaných biosorbentů pro odstranění nežádoucích látek (chrom, sírany, mangan, železo, měď) z reálných vzorků odpadní vody. Následně bude vyhodnocena účinnost studovaných biosorbentů v dynamickém systému a bude navržena metodika pro jejich možné využití v praxi.
Předpokládané výstupy:
Mezi výstupy projektu budou patřit výsledky aplikovaného výzkumu a to v podobě článků v impaktovaných časopisech a časopisech indexovaných v databázích WoS a SCOPUS.

Dosažené výsledky budou prezentovány v rámci mezinárodních konferencí
- 67. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností
- 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2015 ALBENA

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady117500,-117500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek53500,-53500,-
5. Služby115000,-115000,-
6. Cestovní náhrady1000,-1000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)3000,-3000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady349000,-
Uznané náklady349000,-
Celkem běžné finanční prostředky349000,-349000,-