Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/33
Název projektuAplikace metody SPRi pro měření reálných vzorků
ŘešitelSvoboda Radek Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je aplikace sofistikované optické měřící metody založené na rezonanci povrchových plasmonů (SPR – Surface Plasmon Resonance ). Tato měřící metoda se dá s výhodou použít v biochemii, lékařství, detekci patogenů v potravinářských nebo vojenských aplikacích.
Aplikace této metody spočívá v měření nízkých koncentrací proteinů (velkých organických molekul) v roztoku. Zvýšení přesnosti a rychlosti měření nízkých koncentrací proteinů v roztocích by mohlo zásadním způsobem ovlivnit kvalitu lékařské péče poskytované v nemocnicích. Posun od měření uměle připravených látek k reálným vzorkům přináší mnoho neočekávaných problémů, které jsou cílem řešení tohoto projektu.
V projektu budou spolupracovat subjekty s Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Institut fyziky VŠB-TU Ostrava.
Členové řešitelského týmuBc. Zuzana Grosmanová
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Ing. Vojtěch Ševčák
Ing. Radek Svoboda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základním cílem je zvýšení přesnosti a rychlosti měření nízkých koncentrací proteinů u reálných vzorků metodou SPRi.
Předpokládané výstupy:
• Funkční vzorek biochipu.
• Postup měření umožňující zvýšení přesnosti a rychlosti měření nízkých koncentrací.
• Prezentace výsledků na Biomaterials & Tissue Engineering, Regenerative Engineering and Functional Materials Integration, July 19-24, 2015, Girona, Spain.

Časový harmonogram
leden – březen:
Realizace hlavních experimentů, nákup materiálu, příprava abstraktů na zmíněné konferenci
duben – červen:
Příprava plánovaných publikací
červenec – prosinec:
Realizace navazujících experimentů, zhodnocení výsledků projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady85500,-97376,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-7716,-
5. Služby17500,-19526,-
6. Cestovní náhrady14000,-2382,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-