Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/31
Název projektuAnalýza diverzity kov-rezistentních bakterií v kontaminovaných sedimentech odkališť
ŘešitelŠvanová Pavla Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuEkosystémy odkališť představují z hlediska výskytu živých organismů extrémní prostředí. Významnou biotickou složku takových ekosystémů tvoří právě mikroorganismy, jejichž adaptační mechanismy na buněčné úrovni jim dovolují přežívat často limitní toxické podmínky vyvolané geochemickým složením tohoto prostředí.
V rámci projektu bude zkoumána druhová diverzita bakterií a její základní charakteristiky včetně abundance a frekvence výskytu jednotlivých bakteriálních druhů. Zajímavé izoláty budou dále studovány z hlediska morfologie i fyziologie, předpokládá se nalezení vzácných bakteriálních druhů včetně dosud nepopsaných a nekultivovaných, jejichž další zkoumání je pro mikrobiologická poznání velkým přínosem. U vybraných izolátů budou zkoumány rezistentní vlastnosti podmíněné přítomnosti konkrétních genů rezistence.
Perspektivní a zajímavé izoláty z hlediska adaptace na vysoké hodnoty toxických substancí budou uloženy ve sbírce mikroorganismů IEI HGF, případně budou deponovány v CCM – České sbírce mikroorganismů v Brně.
Přínos projektu spočívá také v možném využití výsledků v dalších oblastech biologických a environmentálních věd, především při vývoji environmentálně-biotechnologických metod využívajících tyto nově izolované kmeny v bioremediačních metodách in situ.
Základní fyziologické charakteristiky nových izolátů budou experimentálně ověřovány v laboratořích IEI HGF VŠB – TUO. Doplňující biochemické a taxonomické vlastnosti budou zkoumány ve spolupráci s Českou sbírkou mikroorganismů při Masarykově univerzitě v Brně. Ve spolupráci s Katedrou krajinnej ekológie a Katedrou geochémie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě budou analyzovány toxické parametry lokalit a jejich vliv na druhovou diverzitu mikroorganismů s využitím kvantitativní rentgenové difrakční analýzy.
Členové řešitelského týmuIng. Markéta Vašinková
Ing. Renáta Linartová
Ing. Veronika Janasová
Ing. Pavla Švanová
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Průzkum bude probíhat na odkalištích vzniklých po těžbě polymetalických rud např. na lokalitě Slovinky, Zemianske Kostoľany a Poproč, cílem projektu je studium a srovnání ekologických parametrů autochtonní mikroflóry na uvedených lokalitách s rozdílnou toxicitou.
Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v souladu s RVVI:
- 2 příspěvky na konferencích evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index (druh výsledku D)
- 1 - 2 články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jneimp)
- 1 – 2 články v impaktovaném časopise se zaměřením na problematiku diverzity autochtonních mikroorganismů (druh výsledku Jimp)
- příprava podkladů pro kapitolu v odborné knize (druh výsledku B), která bude vydána v roce 2016
- doplnění sbírky mikroorganismů na IEI o nové, perspektivní izoláty autochtonní mikroflóry
Dalšími předpokládanými výstupy z projektu bude získání praktických laboratorních dovedností a zkušeností – experimentálních dat pro zpracování disertační práce řešitelky a u studentek – členů řešitelského týmu projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady58000,-73415,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek38000,-17036,-
5. Služby120000,-123206,-
6. Cestovní náhrady70000,-89343,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-3000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-