Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/20
Název projektuVýzkum a vývoj moderních technologií ve výrobní praxi
ŘešitelFries Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu jsou čtyři moduly, které se částečně prolínají:

Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu:
U procesu mechanického rozpojování nerostných surovin je vyžadováno přivedení určitého množství energie, která je spotřebována k oddělení třísek (elementárních kusů) horniny od horninového masivu. Tímto procesem je dán celý cyklus dobývání užitkového nerostu. Minimální energetické náročnosti procesu rozpojování se dosáhne především správným výběrem pracovního nástroje a volbou optimální rychlosti řezání a rychlosti posuvu nástroje do řezu, případně dalšími parametry, které již mají minoritní dopad na samotný proces desintegrace. Ke stanovování optimálních parametrů dobývací techniky je možno použít sofistikovaný přístroj pro měření rozpojovacích sil in-situ. Přístroj má ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a je možno je tudíž použít na všech dolech, a to nejen v České republice, ale prakticky kdekoliv na světě. Principem přístroje je změření rozpojovacích sil in-situ a ty potom aplikovat na konkrétní stroj, respektive dobývací orgán.

Rotační podpěra pro horizontální uchycení čtvercových a obdélníkových profilů:
Předmětem výzkumu je navrhnout podpěru pro horizontální upevnění čtvercových a obdélníkových profilů, při čemž musí být zaručena možnost rotace kolem horizontální osy. Maximální velikost strany čtvercového profilu je 400 [mm].

Výzkum a analýza provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla v nekonvenční poloze:
Předmětem výzkumu je konstrukční optimalizace měřícího stendu a následné zkoumání provozních vlastností odstředivého čerpadla v nekonvenční poloze.

Modulární výtahový rošt s úpravami směřujícími k zavedení celku do technické praxe: Předmětem výzkumu je návrh modulárního výtahového roštu, pro výtahové stroje nejpoužívanějších značek na evropském trhu. Hlavní předností roštu jsou přizpůsobivost prostorovým podmínkám strojovny a použití mnoha výtahových strojů bez provedení jakýchkoliv úprav na jeho konstrukci.
Členové řešitelského týmuIng. Tereza Meiznerová
Ing. Jan Blata, Ph.D.
Ing. Radim Dittrich
Ing. Vladimír Dostál
Ing. Antonín Durna
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Kamil Kaufman
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Petr Hlubek
prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Ing. Tomáš Kaufman
Bc. Kamil Kubeša
Ing. Lukáš Kudrna
Ing. Jiří Mlčoch
Bc. Tomáš Mlčák
Ing. Tomáš Neumann
Mgr. Ivana Onderková, Ph.D.
Ing. Lukáš Rudolf
Ing. František Zemčík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle celého projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů:

Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu:
Primárním cílem projektu je získání relevantních dat procesu dobývání nízkých slojí stěnovým kombajnem. Na základě naměřených dat pokud možno optimalizovat samotný rozpojovací proces. Mělo by dojít k ověření přístroje pro měření rozpojovacích sil in-situ. Výstupem projektu by měly být adekvátní publikační výstupy, popřípadě nepublikační VaV výstupy typu funkčního vzorku apod.
Rotační podpěra pro horizontální uchycení čtvercových a obdélníkových profilů:
Vývoj a vytvoření funkční podpěry požadovaných parametrů pro uchycení a otáčení čtvercových a obdélníkových profilů. Funkční vzorek by měl být následně testován a odzkoušen. V rámci modulu by měly vzniknout cca 2 funkční vzorky.

Studium provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla:
Cílem výzkumu je sledování provozních vlastností čerpadla a následně konstrukční optimalizace uložení hřídele v tělese čerpadla. Čerpadlo bude umístěno na plovoucím pontonu vyrobeného z plastových sudů – použitých obalů. Výstupem budou dva funkční vzorky.

Modulární výtahový rošt s úpravami směřujícími k zavedení celku do technické praxe:
Cílem modulu je vývoj a výroba funkčního výtahového roštu s meziroštem. Všechny úpravy směřují k přiblížení tohoto zařízení jako celku technické praxi. Samotný rošt bude vylepšen rozsahem použitelných kladek, které budou mít zároveň možnost využití opásání lana z jeho vnějšku, dále zvýšení tuhosti celého zařízení, zjednodušením konstrukce a tím také podstatnému snížení finančních nákladů při hromadné výrobě. V rámci modulu by měli vzniknout cca čtyři funkční vzorky a na základě zjištěných poznatků z výstupů je možné, že budou provedeny další kroky směřující k ochraně duševního vlastnictví.

Výstupem projektu bude celkem přibližně 8 funkčních vzorků (prototypů) a min. 2 publikační výstupy dle RVVI při původním požadovaném objemu 553 tis. Kč.

Harmonogram:
jaro 2015 – design a výkresová dokumentace v jednotlivých modulech
léto 2015 – výroba jednotlivých komponent prototypů
podzim 2015 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují
zima 2015 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia68000,-177100,-
3. Materiálové náklady80700,-30961,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20800,-7038,-
5. Služby157000,-115504,-
6. Cestovní náhrady74000,-30597,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory44500,-44500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-39300,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady445000,-
Uznané náklady445000,-
Celkem běžné finanční prostředky445000,-445000,-