Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/19
Název projektuPotencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova na složky životního prostředí
ŘešitelLichnovský Jakub Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Peter Andráš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuNovoveské ložisko je historicky nejvýznamnějším hydrotermálním ložiskem žilného typu v jesenické oblasti. Těžba rud zde s delšími přestávkami probíhala od středověku až do r. 1959. Následkem těžby Pb-Zn rud jsou v krajině stále viditelné výrazné pozůstatky hornické činnosti (odvaly, poklesy). Je pravděpodobné, že z deponií hlušinového materiálu se do prostředí uvolňují potenciálně toxické prvky. Právě předmětem tohoto výzkumu je studium míry kontaminace vybraných složek životního prostředí potenciálně toxickými prvky.

Cílem výzkumu je získat nové informace a poznatky o potencionálním environmentálním dopadu brownfileds (hornických deponií) na složky životního prostředí (voda, půda, rostliny, živočichové).
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Ing. Jakub Lichnovský
Ing. Veronika Marková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovení obsahu potenciálně toxických prvků (s důrazem na těžké kovy) v hlušinovém materiálu, v jednotlivých půdních horizontech, ve vodě a v sedimentu zájmového území. Dále bude zjišťována míra bioakumulace potenciálně toxických prvků v rostlinách (např. Cladonia furcata, Pleurozium schreberi, Pseudevernia furfuracea, Picea abies, Fagus sylvatica) a v živočišných tkáních. Dílčí součástí výzkumu je ověřování navržené metodiky odběru vzorků. Odebraný organický a anorganický materiál bude rozkládán v přístroji UltraCLAVE a následně budou vzorky analyzovány pomocí AAS v laboratořích VŠB - TU. Analýza bude zaměřena na stanovení koncentrací zejména Pb a Zn, ale dále také Cu, Cr a Ni.

Projekt bude realizován dle následujících etap:

- studium odborné literatury (leden 2015)
- odběr vzorků: půda, sediment, voda, biologický materiál (v průběhu roku 2015)
- analýzy: půda, sediment, voda, biologický materiál (v průběhu roku 2015)
- zpracování a vyhodnocení získaných dat (listopad 2015)
- vyhodnocení výsledků (listopad 2015)
- publikování dosažených výsledků (nejpozději prosinec 2015)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia19200,-19200,-
3. Materiálové náklady123800,-123800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek41500,-41500,-
5. Služby85000,-85000,-
6. Cestovní náhrady8000,-8000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)7500,-7500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-