Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/18
Název projektuFunkčně gradientní nanostrukturované materiály
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředkládaný projekt plynule navazuje na realizovaný projekt SP 2014/39 „Funkční nanostrukturované materiály“. Na základě dosud získaných experimentálních výsledků bylo zjištěno, že problematika nanokompozitních materiálů a keramických nanostrukturovaných materiálů je velmi žádanou skupinou materiálů pro technologickou praxi. Jejich funkčnost a aplikační rozsah je dán typem aktivních plniv/nanoplniv, vnitřní strukturou/nanostrukturou, kterou vytváří a novými povrchovými vlastnostmi. Vyčlenění a sledování funkčních vlastností je předmětem tohoto projektu.

V rámci projektu budou připraveny skupiny a) funkčně gradientních nanokompozitních materiálů a b) keramických nanostrukturovaných materiálů, na bázi přírodních materiálů s gradientním kovovým plnivem/nanoplnivem. Předkládané skupiny materiálů budou připravovány primárně vyčleněnými mechanickými a chemickými postupy.

Nanostrukturované materiály budou charakterizovány z hlediska strukturního a fázového. Bude sledován vliv povrchových vlastností těchto materiálů s ohledem na jejich stabilitu v různých prostředích. Budou charakterizovány antibakteriálních a sorpční vlastnosti těchto materiálů. Pozornost bude zaměřena na charakterizaci funkčně gradientních struktur a jejich využití v širším aplikačním spektru se zaměřením na oblast a) zdravotnictví, b) technických materiálů a c) chemických/sorpčních materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Ing. Kateřina Škrlová
Bc. Kateřina Šulcová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je příprava a charakterizace specifických nanokompozitních a keramických nanostrukturovaných materiálů na bázi přírodních jílových minerálů s vybranými funkčně gradientními plnivy/nanoplnivy.

Projekt bude řešen formou dílčích kroků, které na sebe budou plynule navazovat v průběhu řešení projektu a jejichž harmonogram lze shrnout následovně:
1. Mechanická a chemická úprava přírodních jílových materiálů na bázi vermikulitu, jejich charakterizace s ohledem na analýzu distribuce velikosti částic a analýzu fázovou.
2. Mechanochemická a chemická příprava nanokompozitních funkčně gradientních materiálů s využitím funkčních plniv/nanoplniv na bázi oxidů kovů.
3. Mechanická a tepelná příprava keramických nanostrukturovaných materiálů s funkčími plnivy.
4. Strukturní a fázové charakterizace připravených nanokompozitních a keramických nanostrukturovaných materiálů.
5. Testování antibakteriálních vlastností a stability funkčně gradientních nanokompozitních materiálů (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě) - realizováno formou služby.
6. Analýzy a vyhodnocení sorpčních vlastností keramických nanostrukturovaných materiálů.

Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na konferencích (mezinárodní koference NanoOstrava a mezinárodní konference Nanocon),
2. publikovány v některých následujících zahraničních časopisech (Advanced Science, Engineering and Medicine, Journal of Nanocomposites and Nanoceramics),
3. součástí bakalářské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2015,
4. součástí magisterské práce s přepokládaným ukončením v roce 2015.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady54000,-46000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-38000,-
6. Cestovní náhrady1000,-1000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-