Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/16
Název projektuVyužití ocelárenské strusky jako náhrady pojiva v cementových kompozitech
ŘešitelŠimíček Vojtěch Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude ověření možnosti náhrady portlandského cementu (CEM I 42,5 R) upravenou (jemně mletou) ocelárenskou struskou v 10, 30, 50% z hmotnosti cementu. Před samotnou úpravou strusky bude provedena magnetická separace k odstranění kovových částeček ocelárenské strusky. Samotná úprava bude probíhat formou drcení a mletí na laboratorních mlýnech vibračních a/nebo kulových, rychloběžných. Následně budou sledovány vlastnosti upravené strusky, zrnitost, měrný povrch.

Další etapa výzkumu bude zaměřena na návrh experimentálních receptur cementových kompozitů na bázi ocelárenské strusky. Z každé experimentální záměsi budou připravena zkušební tělesa o rozměrech 40 x40 x160 mm, pro testování následujících vlastností: objemová hmotnost, počátek a konec tuhnutí, pevnost v tlaku a v ohybu.

Novost předkládaného projektu spočívá v zcela novém způsobu stanovení nalezení a popisu objemových změn zkušebních těles experiemtnálních záměsí, která budou uloženy v různých prostředích (vodní, sucho, roztok síranů apod.). Objemové změny budou testovány pomocí nové technologie, a sice pomocí 3D skenování, kterou budeme moci sledovat změnu objemu zkušebních těles experiemtnálních záměsí v čase. Pro toto 3D skenování bude použit přístroj Handy Scan 700, který díky nejnovější technologii TRUaccuracy disponuje vysokou přesností skenu bez ohledu na pracovní prostředí, která je 0,030 až 0,050 mm. Výše uvedeným skenovacím zařízením disponuje fakulta strojní, VŠB-TUO. Daná problematika byla již s kolegy z FS konzultována a byla přislíbena jejich spolupráce. Řešením uvedeného projektu dojde k propojení spolupráce mezi HGF a FS VŠB-TUO. Výsledkem spolupráce bude návrh nové metodiky měření objemových změn cementových kompozitů, která může dojít až k podání přihlášky vynálezu, dále se bude jednat o společné publikační výstupy evidované v databázi SCOPUS a/nebo WEB of Knowledge.
Členové řešitelského týmuIng. Aleš Břenek
Ing. Roman Fousek
Ing. Vojtěch Šimíček
doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Cílem projektu je ověření možnosti částečné náhrady cementové pojivové složky jemně mletou ocelárenskou struskou.
• Stanovení (nalezení) nového způsobu testování objemových změn na zkušebních tělesech za pomocí technologie 3D skenování.

Výstupy výzkumu:
- Funkční vzorek kompozitu na bázi cementu a ocelárenské strusky;
- Prezentace na zahraničních konferencích evidovaných v databázi Web of Science nebo Scopus (např. ACEX 2015, DSL 2015, časopis Materials)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady85000,-74000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27000,-50000,-
5. Služby108000,-79000,-
6. Cestovní náhrady10000,-27000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-20000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-