Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/11
Název projektuStanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách
ŘešitelChlopecký Jakub Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuTěžba a zpracování nerostných surovin je i přes svá specifika standardní podnikatelskou činností. Světová ekonomika v poslední dekádě prodělala změny především s nástupem světové hospodářské krize, která se promítla zejména v těžkém průmyslu a stavebnictví. Tyto sektory národního hospodářství jsou hlavními odběrateli nerostných surovin. Z tohoto důvodu je tento výzkum realizován k určení kauzalit mezi těženými surovinami a vnějšími podmínkami pomocí statistických výpočtů. Předmětem výzkumu budou stavební nerostné suroviny exploatované na území ČR. Vnějšími podmínkami se rozumí zejména ukazatelé výkonnosti národního hospodářství (HDP, inflace, měnový kurz, nezaměstnanost apod.) Dosažené výsledky projektu by se mohly stát východiskem pro formulaci opatření v konkrétních těžebních podnicích vedoucích ke stanovení optimálních technicko-ekonomických parametrů těžebního procesu.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Ballarin
Ing. Jakub Chlopecký
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Ing. Bc. Kateřina Špakovská
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Klíčovým výsledkem bude výzkumná zpráva projektu. Získané výsledky budou rovněž využity v publikační činnosti. Důraz bude kladen na publikování v odborných časopisech a prezentace výsledků na konferencích. V rámci projektu se počítá s aktívní účastí na dvou odborných konferencích, z nichž jedna bude v zahraničí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady42500,-108800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek42500,-19700,-
5. Služby98000,-56800,-
6. Cestovní náhrady3000,-700,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)8000,-8000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-