Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/76
Název projektuStudium fyzikálně-chemických procesů na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů na bázi průmyslových odpadů
ŘešitelPraus Petr prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt se zaměřuje na studium a identifikaci procesů probíhajících na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů, které byly získány synteticky a úpravou a zpracováním odpadů z metalurgických výrob a sanací průmyslových zátěží. Tvoří jej několik dílčích problémů, které jsou řešeny na pracovištích katedry chemie v rámci diplomových a disertačních prací:
(I) Syntéza nanočástic ZnO z odpadních roztoků ZnCl2 precipitací plynným amoniakem a zpětnou precipitací z rozpustných amonných komplexů.
(II) Studium a identifikace retenčních mechanizmů vybraných organických a anorganických polutantů na dezintegrovaných metalurgických struskách a příbuzných modelových oxidických systémech.
(III) Příprava uhlíkatých sorbentů získaných z pyrolýzy stabilizovaných ropných kalů, zpracování popílků po spalování uhlí a sorpce plynů na pevných uhlíkatých nosičích.
(IV) Studium elektrochemického chování vybraných organických látek na povrchu uhlíkatých elektrod modifikovaných oxidickými systémy soustavy CaO-MgO-Al2O3-SiO2.
(V) Syntéza polovodičových oxidických nanočástic pro fotokatalýzu.
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Bc. Zuzana Krupinská
Mgr. Vlastimil Novák
Mgr. Lubomír Pavelek
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Barbora Marcinčinová
Ing. Ladislav Svoboda
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Bc. Jan Vijačka
Bc. Pavel Zádrapa
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) (I) Sledovat vliv reakční teploty, pH a koncentrace na přípravu nanometrického oxidu a peroxidu zinečnatého amoniakální precipitací. Posoudit využití iontových kapalin jako surfaktantů ovlivňujících tvar a velikost výsledných částic. Navrhnou vhodné reakční schéma přípravy heteronanočástic peroxidu zinečnatého a oxidů lanthanidů. Otestovat využití nanočástic peroxidu zinečnatého k přípravě nanometrického oxidu zinečnatého termickým rozkladem. (Pavelek)
(II) Připravit pomocí vysokotlakého vodního kavitačního desintegrátoru s následným vakuovým vymrazováním nanostrukturovanou vysokopecní strusku. Provést charakterizaci získaného materiálu a otestovat jeho sorpční schopnosti na fosfátech a organických polutantech (nonylfenol a jeho ethoxyláty) v „batch“ sorpčních experimentech. Identifikovat majoritní retenční mechanismy na fázovém rozhraní solid-liquid. (Novák, Kostura)
(III) Připravit pyrolýzou stabilizovaných kalů pocházejících ze sanace ropných lagun pevné sorbenty s různým obsahem uhlíku. Sledovat vlastnosti získaných sorbentů v závislosti na podmínkách pyrolýzy. Testovat adsorpci vybraných organických polutantů (nonylfenoly, aromatické látky) a nízkomolekulárních plynů na uhlíkatých nosičích a identifikovat retenční mechanizmy. Stanovit distribuci kovů vzácných zemin v popílcích po spalování uhlí. (Špitová, Vijačka, Krupinská, Zadrapa, Večeř)
(IV) Připravit pastové uhlíkaté elektrody modifikované oxidickými systémy soustavy CaO-MgO-Al2O3-SiO2 případně jílovými minerály, jako modelovými soustavami. Studovat z elektrochemického hlediska adsorpční procesy vybraných anorganických a organických látek na povrchu těchto elektrod. (Novák, Kostura)
(V) Připravit, charakterizovat a ověřit fotokatalytické vlastnosti oxidických polovodičových nanočástic na bázi CeO2 a ZnO. (Svoboda, Praus)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
19928,-19928,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14872,-14872,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5056,-5056,-
2. Stipendia57200,-57200,-
3. Materiálové náklady57200,-82383,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek54432,-14366,-
5. Služby34320,-65312,-
6. Cestovní náhrady34320,-18211,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28600,-28600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady286000,-
Uznané náklady286000,-
Celkem běžné finanční prostředky286000,-286000,-