Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/77
Název projektuVývoj matematických a simulačních modelů pro podporu rozhodování v oblasti dopravy
ŘešitelDorda Michal doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt studentské grantové soutěže je zaměřen na tvorbu nových matematických a simulačních modelů a jejich aplikaci v různých odvětvích dopravy a logistiky. V rámci tohoto projektu bychom chtěli navázat na předchozí projekty studentské grantové soutěže řešené v rámci Ústavu dopravních technologií v letech 2011 (SP2011/129), 2012 (SP2012/113) a 2013 (SP2013/55). Pokračuje ve výzkumu a vývoji nových analytických a simulačních modelů v souladu se základními cíli projektu uvedenými níže. Předmětem zájmu budou modely řešící dosud matematicky neformulované úlohy a úpravy existujících modelů zaměřené na zvyšování efektivity řešení v datově rozsáhlejších úlohách. Předmětem výzkumu budou dále modely umožňující komplexnější řešení problémů současné dopravní a logistické praxe (v rámci modelů bude současně řešeno několik optimalizačních úloh, které se dosud řešily izolovaně). Pozornost bude věnována rozhodovacím úlohám z oblasti veřejné hromadné dopravy, distribuční logistiky a modelování systémů hromadné obsluhy s tzv. nespolehlivými linkami (tj. s výskytem poruch na linkách).
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Bc. Kateřina Lašáková
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Ing. Jakub Vítek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podpořit publikační aktivity v oblastech matematického modelování a simulace dopravních procesů. Předpokladem je aktivní účast na vybraných konferencích, jejichž sborníky jsou indexovány v databázích Web of Science nebo Scopus (jedná se tedy o výstupy kategorie D dle aktuálně platné metodiky pro hodnocení vědy a výzkumu). Je plánována účast na konferenci International Carpathian Control Conference 2015 (ICCC 2015) v Maďarsku nebo konference Mathematical Methods in Economics 2015 (MME 2015), která se v roce 2015 koná v Chebu. Dále se předpokládá příprava dvou impaktovaných článků, které budou zaslány do vybraných impaktovaných časopisů věnovaných dopravě, příp. matematickému modelování či simulaci.
Přidělení plánovaných finančních prostředků navrhovanému projektu přispěje především k možnosti prezentování získaných výsledků na mezinárodních konferencích a v časopisech evidovaných ve světově uznávaných databázích. V předcházejících projektech byly v rámci těchto projektů úspěšně podpořeny publikační aktivity doktorandů Ústavu dopravních technologií. Předpokládá se, že oba stěžejní výstupy do impaktovaných časopisů budou odeslány nejpozději k 30.10.2015. Harmonogram konferenčních výstupů odpovídá termínům pro odeslání příspěvků na uvažovaných konferencích, např. pro konferenci MME 2015 to bývá cca polovina května.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-43081,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-30862,-
5. Služby119800,-107999,-
6. Cestovní náhrady60000,-17858,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22200,-22200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady222000,-
Uznané náklady222000,-
Celkem běžné finanční prostředky222000,-222000,-