Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/11Chlopecký Jakub Ing.Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách20152015250000,-
SP2015/16Šimíček Vojtěch Ing.Využití ocelárenské strusky jako náhrady pojiva v cementových kompozitech20152015300000,-
SP2015/19Lichnovský Jakub Ing.Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova na složky životního prostředí20152015300000,-
SP2015/39Kisztner Juraj Ing.Vyhledávání geologických struktur na přirozených i umělých odkryvech pomocí analýzy obrazu a 3D skenování20152015366000,-
SP2015/28Polická Andrea Ing.Výzkum možností otevření lomu20152015300000,-
SP2015/31Švanová Pavla Ing.Analýza diverzity kov-rezistentních bakterií v kontaminovaných sedimentech odkališť20152015350000,-
SP2015/34Sarčáková Eliška Ing.Adsorpční studie odstranění toxických látek z kontaminovaných odpadních vod pomocí aktivovaných nízkonákladových odpadů v náplňových kolonách20152015349000,-
SP2015/36Beierová Kateřina Ing.Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků20152015526000,-
SP2015/53Zástěrová Petra Ing.Srovnávací analýza povrchové termické aktivity odvalu Heřmanice, Hedvika a Ema s návrhem optimalizace jejího hodnocení.20152015442000,-
SP2015/74Zedek Veronika Ing.Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah metanu v důlních vodách20152015300000,-
SP2015/57Jiroušek Tomáš Ing.Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi20152015250000,-
SP2015/38Tesla Jan Ing.Gravitační modelování specifických problémů v geoinformatice20152015250000,-
SP2015/126Ovesná Gabriela Ing.Přesnost historických měřických přístrojů, důlních map a dokumentace sbírky akademika Čechury20152015250000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/76Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Studium fyzikálně-chemických procesů na povrchu uhlíkatých a oxidických sorbentů a nanokompozitů na bázi průmyslových odpadů20152015286000,-
SP2015/112Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů201520151300000,-
SP2015/67Zimný Ondřej Ing., Ph.D.Využití prvků umělé inteligence pro vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství20152015257000,-
SP2015/70Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201520151355000,-
SP2015/78Socha Ladislav doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti metalurgie se zaměřením na redukovatelnost aglomerátu, redukci chromu ze strusky, stanovení teplot likvidu a solidu, fyzikální a numerické modelování, vývoj technologie odlévání kovových pěn20152015306000,-
SP2015/86Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Snižování energetické náročnosti procesů materiálové výroby20152015335000,-
SP2015/88Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových slitin a oxidických systémů20152015286000,-
SP2015/89Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Fyzikální simulace tváření pomocí plastometrických testů a laboratorního válcování20152015315000,-
SP2015/90Lampa Martin Ing., Ph.D.Využití metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích20152015315000,-
SP2015/91Vykydal David Ing., Ph.D.Zlepšování procesu plánování kvality s ohledem na rozvoj vybraných postupů, metod a nástrojů.20152015286000,-
SP2015/96Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20152015100000,-
SP2015/97Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Nové možnosti využití elektroodpadu jako důležitý zdroj suroviny20152015257000,-
SP2015/99Jančík Petr doc. Ing., Ph.D.Měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, vývoj prostředků a analýzy aerosolu.20152015286000,-
SP2015/102Lasek Stanislav doc. Ing., Ph.D.Rozvoj metodiky zkoušení korozních vlastností materiálů 20152015266000,-
SP2015/104Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Jízdní zkoušky a testování vybraných komponent podvozku vozidla20152015238000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/77Dorda Michal doc. Ing., Ph.D.Vývoj matematických a simulačních modelů pro podporu rozhodování v oblasti dopravy20152015222000,-
SP2015/20Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj moderních technologií ve výrobní praxi20152015445000,-
SP2015/22Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj zařízení vyrovnávajícího tahy v laně vznikající působením zátěže2015201595000,-
SP2015/63Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti termických konverzí201520151240000,-
SP2015/69Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum závislosti chyby převodu, hluku a vibrací ozubených kol na teplotě oleje20152015294000,-
SP2015/83Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Nové přístupy k řízení strojů a procesů20152015982000,-
SP2015/87Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů20152015688000,-
SP2015/95Fojtášek Kamil Ing., Ph.D.Zkoumání dynamiky tekutinových systémů20152015365000,-
SP2015/98Podešva Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu20152015210000,-
SP2015/109Noga Zdeněk Ing., CSc.Testování konstrukčních prvků, uzlů a sestav chladících zařízení20152015125000,-
SP2015/116Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin20152015550000,-
SP2015/129Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Změny technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu a integritu obrobené součásti20152015552000,-
SP2015/138Zádrapa František Ing.Vliv tvarových a povrchových vlastností materiálu na třecí parametry20152015110000,-
SP2015/150Richtář Michal Ing., Ph.D.Tvorba výukových pomůcek a materiálů pro výuku konstrukce částí poháněcí soustavy20152015148000,-
SP2015/152Krys Václav Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů II20152015880000,-
SP2015/166Slíva Aleš prof. Ing., Ph.D.Vývoj dopravního prostředku z kompozitního materiálu a dovývoj studentské formule SAE (#2)20152015294000,-
SP2015/175Kubín Tomáš Ing., Ph.D.Výzkum automatického nanášení kovových vrstev20152015245000,-
SP2015/180Ličková Dagmar Ing. Mgr.Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod20152015811000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/75Novotná Martina Ing., Ph.D.Aplikace zobecněných lineárních modelů v pojišťovnictví a ve financích20152015350000,-
SP2015/15Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Analýza složených modelů Lévyho typu při finančním modelování20152015662700,-
SP2015/80Hakalová Jana Ing., Ph.D.Kvantifikace dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji a jejich vyhodnocení 20152015230000,-
SP2015/93Staňková Štěpánka Mgr. Ing., Ph.D.Aplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu20152015860000,-
SP2015/106Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D.Vliv hospodářských šoků na efektivitu a konkurenceschopnost EU z hlediska regionální a mezinárodní úrovně: neparametrický přístup20152015400000,-
SP2015/110Drobiszová Agata Ing.Vplyv fiškálneho deficitu na ekonomický rast a možnosti jeho optimálneho znižovania v ČR20152015480000,-
SP2015/111Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Geografie velkých podniků a bank v České republice20152015340000,-
SP2015/115Jajkowicz Ondřej Ing.Institucionální a měnové souvislosti ekonomické integrace evropských zemí v současnosti20152015430000,-
SP2015/117Chytilová Lucie Mgr. Ing., Ph.D.Hodnocení efektivnosti finančních a ekonomických procesů pomocí DEA a SFA s možností zahrnutí rizika 20152015560000,-
SP2015/118Hodulová Jana Ing., Ph.D.Nákupní chování Generace Y v mezinárodním kontextu20152015300000,-
SP2015/120Pytliková Mariola doc. Ing., Ph.D.Determinanty a dopady migrace – evidence z České republiky20152015350000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/184Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE20152015295000,-
SP2015/81Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Výzkum moderních algoritmů pro řízení elektrických pohonů20152015290000,-
SP2015/82Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace.20152015873000,-
SP2015/84Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Stochastické modelování20152015290000,-
SP2015/85Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Znalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství20152015420000,-
SP2015/100Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy20152015851100,-
SP2015/123Běhálek Marek Ing., Ph.D.Rozšiřování nástroje Kaira20152015260000,-
SP2015/130Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Výzkum stárnutí prvků optických sítí20152015641000,-
SP2015/141Gaura Jan Ing., Ph.D.Algoritmy pro zpracování obrazových a lidarových dat v průmyslových a dopravních aplikacích II20152015450000,-
SP2015/142Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční algoritmy - jejich inovace a aplikace20152015320000,-
SP2015/146Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat 2201520151350000,-
SP2015/151Otýpka Jan Ing.Výzkum vlivu neharmonického napájení na účinnosti el. pohonů, identifikace anomálií, diagnostika poruch a spolehlivosti napájení el. trakce20152015300000,-
SP2015/154Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace20152015920000,-
SP2015/170Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Vývoj detektoru poruch izolačních systémů s podporou databázových systémů201520151040000,-
SP2015/174Havel Aleš Ing., Ph.D.Vývoj moderních polovodičových měničů pro paralelní spojování stejnosměrných akumulačních soustav20152015226000,-
SP2015/179Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy XI201520151450000,-
SP2015/181Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II20152015680000,-
SP2015/182Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Přenos řídících signálů v osvětlovacích soustavách20152015400000,-
SP2015/188Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vozidla s elektrickým pohonem20152015226000,-
SP2015/192Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Zajištění optimálního a spolehlivého provozu sítí s OZE201520151000000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/52Mynarčík Petr Ing., Ph.D.Drátkobetonové předpjaté průmyslové podlahy - experimentální měření20152015170000,-
SP2015/62Palánová Klára Ing. arch., Ph.D.Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu2015201580000,-
SP2015/79Mlčochová Martina Ing. arch.Vitální procesy ve městě a potřeba jejich sledování pro efektivní rozvoj (post-industriálních) sídel na příkladu města Ostravy20152015100000,-
SP2015/94Sucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.Numerické modelování ocelových nosníků s ohledem na jejich optimalizaci chování20152015105000,-
SP2015/103Twrdá Markéta Ing. arch.Konverze historický industriálních objektů, průmyslových areálů a nalezení nové funkce a reintegrace do městského urbanismu20152015100000,-
SP2015/108Vašková Jana Ing., Ph.D.Numerický model pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20152015123000,-
SP2015/124Petrášová Taťána Ing.Laboratorní měření přetvárných vlastností výsypkových materiálů z hnědouhelného dolu Bílina v Severních Čechách2015201580000,-
SP2015/127Kutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIPVyužitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů2015201580000,-
SP2015/131Lehner Petr Ing.Pravděpodobnostní posouzení ŽB mostovky vystavené působení chloridů s ohledem na rozdílné betonové směsi2015201575000,-
SP2015/134Rezek Petr Ing.Historické omítky a malty na bázi vápna – vliv stáří materiálu na jeho vlastnosti a trvanlivost 20152015100000,-
SP2015/135Teslík Jiří Ing., Ph.D.Stanovení třídy reakce na oheň drcené slámy20152015130000,-
SP2015/139Vodičková Martina Ing.Vliv provětrání místnosti (vzduchotechnikou) na koncentraci CO220152015156000,-
SP2015/155Caha Jan Toman Ing.Udržitelnost užitku technické infrastruktury v urbanizovaném území2015201560000,-
SP2015/161Teichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIPMetody zkoumání problému technické obsluhy vybraných areálů20152015150000,-
SP2015/162Valachová Denisa Ing., Ph.D.Detekce a řešení stavebně fyzikálních defektů obvodových konstrukcí 20152015325000,-
SP2015/163Mec Pavel Ing.Průběh hydratace alkalicky aktivovaných pojiv20152015190000,-
SP2015/164Kučerová Lucie Ing.Tepelně technická a vlhkostní problematika dřevostaveb nad vzduchovou mezerou20152015300000,-
SP2015/165Hurdálková Lucie Ing.Zhodnocení vývoje Hradecko -Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost20152015130000,-
SP2015/185Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Problémy dřevěných mostů a lávek20152015240000,-
SP2015/187Bílková Alžběta Mgr. Ing.Přístupnost veřejných prostranství obytného prostředí20152015130000,-
SP2015/190Buchta Vojtěch Ing.Zatěžovací zkoušky železobetonových desek a porovnání výsledků s numerickými modely20152015170000,-
SP2015/191Urban Viktor Ing.Sledování vývoje korozních produktů na typických površích konstrukcí z patinujících ocelí2015201576000,-

Univerzitní studijní programy

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/18Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Funkčně gradientní nanostrukturované materiály20152015100000,-
SP2015/33Svoboda Radek Ing.Aplikace metody SPRi pro měření reálných vzorků20152015180000,-
SP2015/54Peterek Dědková Kateřina Doc. Ing. Mgr., Ph.D.Zdravotní a environmentální rizika nanomateriálů20152015190000,-
SP2015/55Mikeska Marcel Ing., Ph.D.Interakce organických látek s nanostrukturovanými materiály II20152015155000,-
SP2015/56Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Příprava nanočástic s využitím tekutiny v superkritickém stavu20152015170000,-
SP2015/58Stejskal Ondřej Ing.Magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev Heuslerových slitin20152015150000,-
SP2015/59Pazourková Lenka Ing.Nanokompozitní materiály na bázi polymerů a modifikovaných jílových minerálů se specifickými účinky20152015210000,-
SP2015/60Mamulová Kutláková Kateřina Mgr., Ph.D.Funkční nanokompozity na bázi oxidu zinečnatého20152015190000,-
SP2015/61Hamrle Jaroslav Mgr., Ph.D.Optické studium feromagnetických a feroelektrických meteriálů20152015140000,-
SP2015/65Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Optimalizace přípravy katalyticky aktivních bionanočástic kovů20152015147000,-
SP2015/66Mičica Martin Ing.Spektroskopie v terahertzové a infračervené oblasti, a elipsometrie materiálů pro magnetooptiku20152015147000,-
SP2015/72Gelnárová Zuzana Ing., Ph.D.Studium křemíkových waferů s pyramidální texturou pro aplikace ve fotovoltaice20152015170000,-
SP2015/172Brzicová Táňa Ing. Mgr.Cytotoxické účinky nanočástic oxidu titaničitého jako funkce jejich fyzikálně-chemických vlastností20152015180000,-
SP2015/45Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Příprava a vlastnosti sorbentů20152015261000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/64Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Mezioborové studium chování paliv20152015543000,-
SP2015/73Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Kombinovaná výroba a akumulace energie pro CENET20152015400000,-
SP2015/125Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí201520151167000,-
SP2015/128Horák Jiří Ing., Ph.D.Stanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva – metoda kalorimetrické komory20152015784000,-
SP2015/132Krpec Kamil Ing., Ph.D.Emise jemných částic z antropogenních činností (vytápění domácností, brzdné procesy automobilů)20152015715000,-
SP2015/137Hlosta Jakub Ing., Ph.D.Návrh zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot20152015220000,-
SP2015/176Koloničný Jan Ing., Ph.D.Termické procesy, materiály a produkty20152015480000,-
SP2015/177Borovec Karel Ing., Ph.D.Procesy a technologie využití energie a jejich parametry20152015430000,-
SP2015/178Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Vývoj koncepce řízení aktivní inteligentní sítě20152015350000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/50Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Nanokompozity typu grafen/fylosilikát20152015180000,-
SP2015/71Legut Dominik Ing., Ph.D. Výpočty elektronové struktury a mřížkových vibrací materiálů s tetragonální strukturou20152015120000,-
SP2015/105Nowaková Jana Ing., Ph.D.DPDM - Database of Performance and Dependability Models20152015387000,-
SP2015/113Horyl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.Využití HPC k rozsáhlým výpočtům v mechanice.20152015221000,-
SP2015/114Slaninová Kateřina Ing., Ph.D.Využití HPC pro analýzu časových řad zatížených neurčitostí20152015263000,-
SP2015/157Martinovič Jan Ing., Ph.D.Využití HPC pro řešení optimalizace přepravy se zapojením dynamického routingu20152015212000,-
SP2015/160Říha Lubomír Ing., Ph.D.Efektivní implementace metody hraničních prvků20152015180000,-
SP2015/171Brzobohatý Tomáš Ing., Ph.D.Modelování povodní a znečištění20152015209000,-
SP2015/183Postava Kamil doc. Dr. Mgr.Studium kvantových přechodů v polovodičových spin- laserových strukturách20152015171000,-
SP2015/186Horák David doc. Ing., Ph.D.PERMON toolbox development20152015264000,-
SP2015/189Karásek Tomáš Ing., Ph.D.Vytvoření nástroje pro paralelní segmentaci snímků počítačové tomografie20152015157000,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2015/101Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Vliv rychlosti deformace a teploty na rozsah plastické deformace ocelí v okolí koncentrátorů napětí20152015380000,-