Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/14
Název projektuVyužití GIS a numerických modelů v protipovodňové ochraně na malých a neměřených povodích
ŘešitelSurmová Monika Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuSoučasný vývoj na poli geoinformačních technologií a matematického (respektive environmentálního) modelování přináší mnoho možností jejich využití i v přírodovědných a technických oborech. Využívání těchto technologií je již v aplikační sféře standardem mj. v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR zajišťované dle platné legislatity ČHMÚ, popř. pak v rámci implementace tzv. Povodňové směrnice EU (Flood Directive, 2007/60/EC) správci povodí. V rámci praktického uplatňování těchto technologií však stále existují stimuly a poptávka z aplikační sféry po výstupech výzkumných projektů, které by operativní využívání těchto technologií optimalizovalo a racionalizovalo. Povodňové události v rozmezí let 2009 až 2013 tuto potřebu jen akcentovaly.
Cílem projektu je výstavba a kalibrace infrastruktury GIS a matematických modelů a následná verifikace a validace funkčnosti této infrastruktury v rámci operativní hydrologické prognózy a vodohospodářského plánování. Což znamená v konečném důsledku i bezprostřední využití v ochraně obyvatelstva, ekonomické infrastruktury a životního prostředí před negativními dopady hydrologických extrémů, a to i s vybranými doprovodnými jevy, které s tímto problémem souvisí. Mezi tyto doprovodné jevy můžeme zahrnout zejména eskalaci fluviální eroze, transport a akumulaci sedimentů v inundačních územím, popř. funkčních prostorech vybraných vodohospodářských zařízení, zejména vodních nádrží. V rámci Moravskoslezského kraje již byly možnosti využití GIS a numerických modelů v dané problematice testovány v rámci proběhlých výzkumných projektů a osvědčily se jako vhodný nástroj při navrhování ochranných opatření a vymezování míst se zvýšeným rizikem výskytu mimořádné události. Motivací realizačního týmu v rámci tohoto SGS projektu je dosavadní poznatky rozšířit o případové studie a vývoj předpovědní infrastruktury na malých, neměřených povodích se specifickými geologickými a geomorfologickými podmínkami - v tzv. extrémním reliéfu v povodích Kamenice, Křinice, Ploučnice a Lužické Nisy. Zmiňované geologické i geomorfologické poměry v těchto povodích výrazně ovlivňují jak samotný odtokový proces z příčinných srážek, tak i genezi a výsledný tvar říční sítě. Na úrovni tvorby a analýz geodat tyto podmínky často ztěžují tvorbu a analýzy digitálního modelu terénu (DMT) i následnou schematizaci konkrétního hydrologického či environmentálního modelu. V konečném důsledku pak samozřejmě i samotnou přesnost hydrologické prognózy, zejména na úrovni stanovení kulminačních průtoků a povodňových rozlivů v inundačních územích. Protože jsou tato povodí často tzv. povodími přeshraničními, je přesto nutné těmito informacemi disponovat, operativní hydrologickou prognózu provozovat a tedy i tato data průběžně doplňovat a zkvalitňovat. Tento projekt si proto klade i za dílčí cíl také analýzy efektivního zpřesňování geodat jak na úrovni dat o území, tak i na úrovni operativních hydrometeorologických dat (zejména srážek a průtoků) s využitím konkrétních analytických operací v GIS a matematických modelech jako jsou citlivostní analýza a následná verifikace modelů pomocí standardních metodik WMO, jako jsou např. koeficienty Nash-Sutcliffe a objemové chyby.
Členové řešitelského týmuIng. Barbora Kožaná
Ing. Aneta Svozilíková Krakovská
Ing. Monika Surmová
Ing. Anna Synková
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Očekávané výstupy: specializované mapy, software, publikace

Harmonogram prací:
1. Výběr pilotních území, pořízení dat (ČHMÚ, VÚMOP, ÚHÚL, Povodí Ohře, s.p., vlastní terénní měření)
2. GIS preprocesing geodat
3. Implementace získaných dat do vybraných modelů
4. Proces simulace vybraných epizod a scénářů
5. Tvorba podpůrných aplikací ve Visual Studio .NET
6. Kalibrace modelů a verifikace získaných výsledků
7. Hodnocení výsledků, validace simulační infrastruktury
8. Návrh optimalizace zpřesnění geodat o zájmovém území
9. Tvorba výstupů (specializované mapy, software, publikace v recenzovaných časopisech a vybrané konferenční příspěvky - SGEM EGU 2014, Říční krajina)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-24000,-
3. Materiálové náklady80000,-88360,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-82830,-
5. Služby80000,-125810,-
6. Cestovní náhrady25000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady331000,-
Uznané náklady331000,-
Celkem běžné finanční prostředky331000,-331000,-