Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/13
Název projektuVyužití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi
ŘešitelJiroušek Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat problematikou tvorby orotofotomap a 3D digitálních modelů povrchových lomů z dat, které budou získány pomocí digitálního fotoaparátu zavěšeného na nosiči v podobě bezpilotního prostředku tipu menšího dronu – multicoptru patřící do kategorie micro. Zpracování dat proběhne v programu Agisoft PhotoScan. Běh programu bude zajištěn na superpočítači Anselm. Toto spojení umožní velmi efektivní a rychlou tvorbu aktuálního 3D digitálního modelu lomu pro výpočty odtěžené horniny v určitých intervalech, a také podklad pro tvorbu Základní důlní mapy.
Členové řešitelského týmuIng. Marcel Brejcha, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
Ing. Tomáš Jiroušek
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude vytvoření optimální metodiky generování ortofotomapy a digitálního modelu lomu v požadované přesnosti. Což bude zahrnovat sestavení bezpilotního prostředku, nalezení a testování vhodného fotoaparátu spolu s jeho objektivem. Dále bude posouzeno, jak konfigurace snímků a letové parametry dronu mají vliv na celkovou přesnost ortofota a DMT.
Výsledky tohoto projektu mohou být uplatněny nejen při povrchovém dobývání, ale také ve stavebnictví, archeologii Dále v progresivně rozvíjejícím se oboru GIS, kde mohou výsledky použity jako mapový podklad. Mohou také sloužit pro velmi efektní prezentaci institutu geodézie a důlního měřictví. Výsledky projektu se dají použít pro výuku fotogrammetrie oborů GIS inženýrská geodézie, důlní měřictví. V současné době je potřeba vyhodnocovat problematické a prostorovou skladbou nepravidelné části stavebních objektů, které nelze stávajícími fotogrammetrickými metodami přesně vyhodnotit. Tato problematika by byla součástí řešení tohoto projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady20000,-53263,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek153000,-111258,-
5. Služby15000,-42766,-
6. Cestovní náhrady20000,-29713,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)29000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-