Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/11
Název projektuSedimentární vývoj na rozhraní spodní a svrchní křídy v Západních Karpatech
ŘešitelPavluš Ján Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem projektu je na základě dostupných sedimentologických a geochemických analýz zhodnocení příčin změn sedimentace na rozhraní spodní a svrchní křídy. Celosvětově je toto rozhraní spojeno s přechodem z anoxických sedimentačních podmínek (sedimentace černých jílovců) do podmínek oxických (sedimentace pestře zbarvených jílovců). Zvýšené koncentrace organického uhlíku jsou spojovány též s termínem C-izotopové eventy. Zvýšený obsah organického uhlíku v pelitech je důsledkem anoxických podmínek panujících při dně sedimentačních pánví. Celosvětové události se označují jako oceánické anoxické eventy (OAE). V průběhu přechodu spodní a svrchní křídy dochází ke změně spojené se sedimentací pestře zbarvených jílovců celosvětově označované jako křídové pestré vrstvy (CORB). Současné výzkumy soustřeďují svou pozornost na rozpoznání nejen příčin této změny, ale hlavně stratigrafické úrovně. Jeden z důvodu je nalezení příčin ukládání či absence rozptýlené organické hmoty, která je charakteristická pro zdrojové sedimenty uhlovodíků. Tento vývoj je rovněž sledovatelný v oblasti vnějších Západních Karpat.
Cílem projektu je zhodnocení sedimentů vhodných profilů vnějších Západních Karpat na území ČR, vyhodnocení typu organických facii, mineralogie a geochemie sedimentů, vyhodnocení paleoekologických příčin sedimentace, možnost jejich celosvětové korelace. Jedním z cílů je aplikace studia izotopů C v karbonátech a organické hmotě, a vyhodnocení vhodnosti jejich studia ke stratigrafickým účelům. V rámci aplikované části vyhodnocení typu kerogenu, možnosti aplikace geochemického studia organické hmoty, stupně jeho přeměny a vztahu k možné produkci plynu typu „shale gas“. Tepelná přeměna bude sledována podle změny barvy organické hmoty (Thermal Alteration Index - TAI).
Projekt navazuje na projekt řešený v roce 2013 pod číslem SP 2013/36 „Vývoj hlubokomořské sedimentace v oblasti vnějších Západních Karpat a její vliv na ukládání rozptýlené organické hmoty“
Členové řešitelského týmuDr. Ing. Dalibor Matýsek
Ing. Ján Pavluš
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Ing. Petr Stelmach
Ing. Jan Zahradník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na dvě oblasti výzkumu. Jednak je to oblast základního výzkumu se zaměřením na otázky sedimentologické, stratigrafické, paleoekologické, případně paleogeografické se zaměřením na výskyt a důvody vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu. Další je zaměřen více do sféry aplikované, tj. zhodnocení obsahu organické hmoty, typu kerogenu a stupně jeho přeměny v sedimentech a jejich možný potenciál k možné produkci plynu typu „shale gas“, zhodnocení možností aplikací geochemických metod ve vrtném průzkumu.
Cíle projektu je možno definovat následovně:
dokumentace vhodných odkryvů a odběr vzorků,
vyhodnocení výbrusů, složení hornin, obsahu CaCO3, TOC (laboratoře Institutu geologického inženýrství),
na vhodných profilech vyhodnocení izotopů C (laboratoře Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin) a O (ČGS Praha), vyhodnocení Sr (ČGS Praha) především pro paleoekologické a stratigrafické interpretace,
zhodnocení sedimentů v oblasti vnějších Západních Karpat,
paleoenvironmentální interpretace prostředí a vztah k ukládání organického uhlíku v mořských sedimentech.
vyhodnocení organických facii,
vyhodnocení typu kerogenu.
Téma vychází z dlouhodobých výzkumných aktivit řešitele a rozšiřuje dosavadní poznatky o aplikaci nových postupů.

Předpokládaný výsledek a výstupy
Korelace výskytu sedimentů bohatých na Corg ve vnějších Západních Karpatech s globálními geologickými událostmi.
Publikování dosažených výsledků v odborném tisku s IF (Bulletin of Geosciences, Cretaceous Research, Sedimentary Geology).

Postup řešení
leden-únor rešeršní práce dle literatury, příprava analýz ze vzorků odebraných v dřívějších letech,
březen terénní práce, dokumentace vhodných profilů, laboratorní zpracování vzorků, příprava metodických výsledků do tisku,
duben-červen laboratorní zpracování vzorků,
červenec-září vyhodnocení dosažených výsledků,
září-listopad příprava manuskriptů pro tisk.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia23000,-23000,-
3. Materiálové náklady71000,-57207,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-17397,-
5. Služby90000,-131796,-
6. Cestovní náhrady40000,-22600,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)28000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-