Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/10
Název projektuMožnosti aplikace polymerů pro zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek
ŘešitelRodríguez González Marina Alejandra G. Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení vhodnosti různých typů polymerů pro aplikaci na ložisku těžké ropy Ždánice. Jednalo by se především o laboratorní výzkum prováděný na horninových vzorcích (jádrech) sycených ropou ze zkoumaného ložiska. Měření by bylo realizováno v laboratořích ICT s využitím aparatury BRP 350 a FDS 350.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Ing. Marina Alejandra G. Rodríguez González
Ing. Michaela Sekerášová
Lumír Selzer
Miloš Weiper
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Stručný popis předpokládaných výsledků:
• Ověření vhodnosti vybrané korektorské vrstvy
• Srovnání výsledků získaných pomocí různých laboratorních postupů s výsledky ze zahraničí
• Ověření vhodnosti stávajícího vystrojení těžebních sond na ložiscích uhlovodíků z hlediska aplikace polymerů
• Vypracování metodiky postupů na zařízeních BRP 350 a FDS 350 pro aplikaci polymerů.
• Vypracování metodiky měření v reakční komoře RK-1. RK-1 je nově zkonstruovaná měřící aparatura umístěná v laboratořích oddělení Aplikované geologie umožňující provádět výzkum na vzorcích při simulaci tlakově teplotních podmínek „in situ“ (tlak – do 16 MPa, teplota – do 80°C) za tzv. dynamických podmínek.
• Příprava nové přednášky a cvičení z problematiky do předmětu Těžba kapalin a plynů
• Soubory dat jako podkladový materiál zpracování příslušných částí doktorské práce
• Rozšíření spolupráce s odborníky z Wydzialu Wiertnictwa nafty i gazu, AGH Krakow
• Prezentace získaných výsledků v odborném zahraničním časopise a na vědeckých konferencích (AGH Kraków, SPF Vídeň, BERG Košice)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady24000,-38209,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-8691,-
5. Služby18000,-38152,-
6. Cestovní náhrady26000,-14948,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady134000,-
Uznané náklady134000,-
Celkem běžné finanční prostředky134000,-134000,-