Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/9
Název projektuVyužití průmyslových odpadů s obsahem hlinitokřemičitanu pro materiálové struktury s definovaným povrchem
ŘešitelBřenek Aleš Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVýzkum se bude zabývat přípravou nových materiálů na bázi odpadů vznikajících
mechano-termickou úpravou kalcium silikátových a hlinito-křemičitanových materiálů v segmentu stavebních hmot. Z těchto odpadu budou namíchány experimentální malty u nichž budou měřeny tepelně technické vlastnosti, schopnost zachytávat soli a chování materiálu z pohledu tzv. molekulárního síta pro schopnost uplatnění v segmentu energetických sanací historických staveb.
Členové řešitelského týmuIng. Aleš Břenek
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt si klade za cíl upravit odpadní surovinu vznikající při průmyslové expanzi hlinitanů a křemičitanů pro oblast energetických sanací staveb

Výsledky výzkumu budou prezentovány ve 2 časopisech s IF a to:
- Gradevinar (ISSN 0350-2465)
- Rocznik ochrona srodowiska (ISSN 1506-218X)
dále budou výsledky prezentovány na zahraniční konferenci evidované v
databázi Web of Knowledge nebo Skopus.

Časový harmonogram projektu:

Leden Studium literatury k problematice expandovaných křemičitanů
zpracování literární rešerše, a příprava vzorků vstupní analýzy
materiálu.
Únor Návrh úpravy průmyslového odpadu pro tvorbu experimentálních záměsí
omítek, presentace průběžných výsledků
Březen – listopad Vlastní návrh experimentálních receptur maltových
směsí na bázi upraveného průmyslového odpadu a testování jejích
vlastností (pevnosti charakteristiky, součinitel tepelné vodivosti
lambda), odolnost proti solím, pórovitost, prezentace průběžných v
výsledků

Listopad – Prosinec napsání závěrečné zprávy k projektu a prezentace
konečných výsledků v odborných časopisech a
konferencích

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia12000,-12000,-
3. Materiálové náklady40760,-4948,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39640,-44924,-
5. Služby59000,-114583,-
6. Cestovní náhrady8000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19800,-19800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19800,-2745,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady199000,-
Uznané náklady199000,-
Celkem běžné finanční prostředky199000,-199000,-