Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/6
Název projektu„Analýza motivujících a stimulujících faktorů a jejich vliv na zaměstnance průmyslového podniku“
ŘešitelMindášová Dominika Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuNedílnou součástí každého podniku je pracovní síla. Chce-li být podnik ve své činnosti úspěšný, nestačí zaměstnat pouze určitý počet pracovníků, ale pracovní síla musí disponovat jistou kvalitou. Kvalitou se rozumí kompetence pracovníka, neboť kompetentní pracovník je schopen dosahovat požadovaného výkonu. Znalosti a dovednosti jsou však jedním z aspektů, které ovlivňují výkon pracovníka, a tím pádem jeho produktivitu. Další aspekty jsou pracovní a organizační podmínky, které vytváří prostředí umožňující pracovníků dosažení výkonu. Příjemné a bezpečné pracovní prostředí, vysoká úroveň technologie však bez motivace pracovníků k požadované produktivitě nepřispěje.
Motivace pracovníků se tak jeví jako rozhodující faktor, který ovlivňuje výkon pracovníka. Proto zájmovou oblastí projektu je motivace zaměstnanců. Projekt je tedy zaměřen na identifikaci, analýzu a vyhodnocení motivujících a stimulujících faktorů, které ovlivňují pracovní výkon zaměstnance. Projekt cílí na vše, co má v průmyslovém podniku vliv na motivaci lidí (např. firemní kultura, styl řízení, osobnost nadřízeného, osobnost zaměstnance, motivační systémy, týmová a individuální práce, možnost rozvoje, kariérního růstu).
Lze tedy říci, že těžiště výzkumu bude analýza faktorů ovlivňující motivaci pracovníků včetně aspektů působící na její intenzitu. Působí na pracovníky více pozitivní nebo negativní motivace je jedna z výzkumných otázek, na které bude výzkum hledat odpověď.
Záměr projektu není pouze deskriptivní popis oblasti zájmu, ale tento popis je vnímán jako východisko pro hledání závislostí a kauzalit, přičemž se bude respektovat fakt, že pracovní síla není homogenní sociální skupinou. Výzkumné otázky budou proto zkoumány
a analyzovány například z hlediska věku, pohlaví, pracovního zařazení, vzdělání.

Členové řešitelského týmuIng. Marek Ballarin
Ing. Dominika Mindášová, Ph.D.
Ing. Bc. Kateřina Špakovská
Bc.Ing. Yveta Svobodová
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Klíčovým výsledkem výzkumná zpráva projektu. Získané výsledky budou rovněž využity v publikační činnosti. Důraz bude kladen na publikování v odborných časopisech a prezentace výsledků na konferencích. V rámci projektu se počítá s aktívní účastí na dvou odborných tuzemských a jedné zahraniční konferenci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady15000,-22310,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek17000,-18755,-
5. Služby40000,-42583,-
6. Cestovní náhrady15000,-2560,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-9792,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-