Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/3
Název projektuVýzkum zpracování biologicky rozložitelného odpadu vermikompostováním
ŘešitelČervená Kristýna Ing., DiS
Školitel projektuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuBiologicky rozložitelné odpady (dále jen BRO), jako složka komunálních odpadů, většinou nebývají odděleny za účelem dalšího využití, končí tak na skládkách, což přináší mnohá negativa nejen pro životní prostředí. Všechny členské země Evropské unie jsou podle Evropské směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, povinny do roku 2020 postupně snížit množství ukládaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Proto je velice důležité, najít pro BRO vhodné metody zpracování a následný způsob využití.
Jedním ze způsobů, jak lze bioodpad využít je vermikompostování. Vermikompost vzniká přepracováním kompostovaného materiálu žížalami, jako produkt jejich metabolismu.
Při výzkumu budou jednotlivé BRO vermikompostovány za pomoci kalifornských žížal Eusenia Andrei a to jak v autentických, tak v laboratorních podmínkách. Následně budou průběžně odebírány vzorky a analyzovány v akreditované laboratoři.
Celý pokus bude posuzován z hlediska přetváření sledovaných odpadů a zjišťování kvality vzniklého vermikompostu.
Členové řešitelského týmuIng. Markéta Bouchalová, Ph.D.
Ing. Taťána Barabášová
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Ing. Kristýna Červená, DiS
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu bude výzkum reálného využití vermikompostování, jako metody ke zpracování a využití odpadních materiálů.
Částí výzkumu bude porovnání rozdílného vlivu na živočichy žijící v půdě, při aplikaci upraveného (vermikompostovaného) a neupraveného odpadního materiálu do půdy. Sledována bude především schopnost Živočichů absorbovat do svých tkání nebezpečná rezidua, dále jejich migrace, reprodukce a mortalita.
V rámci výzkumu budou také provedeny biologické testy na rostlinách, kde bude sledován příjem živin a rizikových prvků do rostlin a následná ,,vyčerpanost,, půd.
Spolupráce bude probíhat s Palackého univerzitou v Olomouci, kde budou provedeny testy růstových hormonů vstupního a výstupního materiálu.
V závislosti na výsledcích bude navržen reálný plán zavedení metody vermikompostování ve společnostech produkujících zkoumané odpadní materiály.
Prezentace výsledků bude zajištěna na mezinárodních a tuzemských konferencích s aktivní účastí a publikací v recenzovaných sbornících ( The QUAESTI 2013, International Virtual Conference, SGEM - International Multidisciplinary Scientific GeoConference v Albeně v Bulharsku, Ecoconference aj.) Výstupem budou články v časopise Odpadové fórum a ve vybraných impaktovaných časopisech.

Roční plán
Leden: příprava realizace projektu, návrh a výroba vermikompostérů
Únor: shrnutí teoretických poznatků o problematice, rešerše, studium zdrojů, rozdělení
úkolů
Březen: aplikace Eusenia Andrei do venkovních vermikompostérů, adaptace
živočichů, základní analýzy vstupních materiálů
Duben - srpen: vyhodnocení analýz, průběžné krmení, sledování vývoje živočichů, dodatečné analýzy vstupů a výstupů, výzkum v laboratorních podmínkách, zpracování získaných dat.
Řjen - prosinec: prezentace výsledků, zpracování reálného plánu využití metody vermikompostování a návrh pro zavedení do praxe u vybraných společností, vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady19000,-16750,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-10167,-
5. Služby50000,-73806,-
6. Cestovní náhrady15000,-19777,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-2500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-