Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/2
Název projektuPorovnání technologií mirroringu současných databázových systémů a jejich použití pro tvorbu fault-tolerant systémů
ŘešitelOtte Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuŘízení technologických procesů, které fungují v režimu 7x24, je stále více závislé na IT podpoře v podobě informačních a řídicích systémů. Tato závislost vyvolává tlak na tvorbu systémů s vysokou robustností a odolností vůči výpadkům. Vznikla kategorie systémů, označovaných jako „fault-tolerant“. Nejčastější formou fault-tolerant řešení je zdvojení systémů, kdy vedle produkčního systému existuje systém záložní, připravený v případě výpadku převzít funkci produkčního systému. Kritickým prvkem fault-tolerant systémů u nepřetržitého provozu je zajištění kontinuity technologických dat. Tyto data mají charakter časové řady a proto je požadavek, aby na záložním systému byla k dispozici on-line kopie těchto dat. Klasické techniky zálohování pro tyto účely nejsou použitelné. Databázové systémy proto přišly s technikami, které zajišťují on-line transfer dat z produkčního do záložního systému. Nejvhodnější pro účely fault-tolernat zabezpečení je technologie databázového mirroringu.
V dnešní době většina nejpoužívanějších databázových systémů disponuje technologií mirroringu, použití těchto technologií se však liší, a to jak z pohledu administrace, funkcionality tak i z pohledu ceny.
Cílem našeho výzkumu je analyzovat možnosti technologií mirroringu vybraných databázových systémů (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Caché) a jejich použití pro fault-tolerant řešení u výrobních systémů 7x24.
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Beierová
Ing. Roman Danel, Ph.D.
Ing. David Johanides
Bc. Daniel Knopp
Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem v projektu je analýza možností technologií mirroringu v jednotlivých databázových systémech. Dílčí cíle lze následně specifikovat jako:
- Analýza a porovnání technologií mirroringu z pohledu nároků na zprovoznění a administraci
- Analýza a porovnání funkcí, spolehlivosti a bezpečnosti
- Cenové srovnání řešení u jednotlivých databázových systémů
- Vytvoření modelového příkladu kontinuálního sběru dat se vzorkováním, ukládáním do databáze a řešení databázových mirrorů pro zkoumané databázové systémy
- Testy odolnosti modelového příkladu vůči výpadkům pro jednotlivé databázové systémy
- Best practices a doporučení pro řešení u výrobních systémů 7x24

Postup řešení:
1. etapa – Příprava výzkumu, výběr zkoumaných databázových systémů, návrh a tvorba modelového příkladu kontinuálního sběru dat se vzorkováním, návrh testovacích scénařů – leden, únor
2. etapa – Realizace výzkumu, instalace jednotlivých db systémů, realizace sběru dat a provádění analýz a testů – březen, duben, květen
3. etapa – Vyhodnocení výzkumu – květen, červen
4. etapa – Publikační činnost – červen až listopad
5. etapa – Závěrečná zpráva - prosinec

Výstupem řešení projektu budou publikace, které budou obsahovat popis dané problematiky, výsledky provedených analýz a testů a jejich následné vyhodnocení. Mezi stěžejní publikační aktivity lze zařadit následující:
- IT pro praxi 2014 - odborná konference, konferenční poplatek cca 2500,- Kč/os
- DATAKON 2014 - odborná konference, konferenční poplatek cca 7000,- Kč/os
- International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014 - odborná konference, konferenční poplatek cca 8000,- Kč/os
- International Carpathian Control Conference ICCC 2015 - odborná konference, konferenční poplatek cca 12000,- Kč/os

V rámci řešení projektu je nutné pořídit Hardwarové vybavení (především 2ks serverů a síťové propojovací prvky), na kterém budou instalovány a následně poběží serverový operační systém a jednotlivé databázové systémy - jeden produkční a jeden záložní systém. Bez těchto základních prvků by nebylo možné tzv. fault-tolerant systémy a jejich vlastnosti analyzovat a testovat. Serverový operační systém a databázový systém SQL Server 2008 budou získány na základě MSDN AA licence společnosti Microsoft. Databázový systém Caché je pro zkušební účely zcela zdarma po dobu 120 dnů a databázový systém MySQL je opatřen GNU/GPL licencí.
Požadovaná konfigurace serverů: jednoprocesorový server (4 jádra, 3GHz), RAM 4GB DDR3, 2x SATA 500GB, LAN 1Gbit/s, možnost zapojení diskových polí RAID 1 (0,1,10), DVD-RW, podpora OS Microsoft Windows Server 2008. Cena za kus cca 27000,-Kč
Síťové prvky: Switch, 8 portů, rychlost 1 Gbit/s. Cena za kus cca 800,-Kč.

Projekt je výzkumnou prací kolektivu studentů magisterského studia, kteří však nemohou projekt SGS samostatně podat. Proto je jako hlavní řešitel navržen jiný člen řešitelského týmu, mladší akademický pracovník do 35 let, který není docent a proto nemůže být školitelem studentů doktorského studijního programu, kteří by mohli projekt podat.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-32000,-
3. Materiálové náklady17000,-43387,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55000,-4235,-
5. Služby45000,-59094,-
6. Cestovní náhrady15000,-19607,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-12677,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-