Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/220
Název projektuTepelně technická problematika vybraných panelových systémů
ŘešitelKurečka Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
V posledních desetiletích dochází k neustálému zateplování panelových bytových domů a tím šetření financí za energie. Úkolem předkládaného projektu je určit u vybraných panelových bytových domů lokalizovaných v ostravsko-karvinském regionu optimální tloušťku dodatečného kontaktního zateplení obvodového pláště (ETICS [1]), a to tak, aby tloušťka dodatečného kontaktního zateplení odpovídala všem kriteriálním tepelně technickým požadavkům dle současně platné normy ČSN 73 0540 – 2 [2], a současně byly řešeny kritické detaily. Z dostupných podkladů i odborné literatury vyplývá, že právě kritické detaily, například ostění, atiky, tvarované průčelí, římsy, apod. vytvářejí tepelné mosty a v návaznosti na ETICS nejsou důsledně řešeny a dále, že dodatečné kontaktní zateplení obvodových plášťů realizovaných v letech 2005 - 2010 neodpovídá současným tepelně technickým a energetickým požadavkům.

b) Metoda výzkumu
Skladby obvodových plášťů panelových bytových domů a vybraných kritických detailů budou posuzovány v softwarové podpoře zaměřené na tepelnou techniku. Jedná se o software Teplo 2011 [3], Area 2011 [4], Ansys [5], ve kterých lze potřebné vlastnosti vyčíslit a modelovat. Následně bude modelováno validní řešení kritických detailů.
Metody výzkumu souhrnně: komparace podkladů s legislativou zaměřenou na teplo a energetiku (období 2005 - 2013), modelování vybraných kritických detailů detailů (2D).
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Kučerová
Ing. Petr Kurečka
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Radim Trajkov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vyhodnotit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů vybraných panelových bytových domů, výsledky porovnat s legislativou a normami platnými v době realizace a navrhnout nová opatření tak, aby obvodové pláště splňovaly podmínky dnešních norem a legislativy.
Může se jednat o:
- Přidané dodatečné kontaktní zateplení na již dodatečně zateplený obvodový plášť, který v současně době z hlediska současně platných tepelně technických požadavků nevyhovuje;
- Demontáž původního nevyhovujícího dodatečného kontaktního zateplení a provedení nového zateplení ETICS dle současně platných tepelně technických požadavků;
- Oba výše uvedené technologické postupy budou vyhodnoceny i z hlediska ekonomického a časového. Ekonomické hledisko v programu BUILD power [6] a časové v programu MS Project [7] popř. v Excelu [8].

Výstupy projektu:
- Vypracování 2 článků, které budou zaslány na konference s možností evidence v databázi SCOPUS.


Výsledky výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce pro Ing. Petra Kurečku na téma „Modernizace obvodových plášťů panelové bytové výstavby z hlediska snížení jejich energetické náročnosti“.
Harmonogram:
leden – březen 2014: Sehnání podkladů vybraných domů a jejich komparace s legislativou zaměřenou na teplo a energetiku.
duben – srpen 2014: Modelování kritických detailů (2D), posouzení skladeb plášťů, ekonomické a časové zhodnocení variant.
září – prosinec 2014: Publikační činnost, účast na konferencích, kompletace projektu a vypracování jeho závěrečné zprávy.

Základní literatura:
[1] ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 1. 4. 2005
[2] ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ze dne 1. 10. 2011 vč. změny Z1 ze dne 1. 4. 2012
[3] Stavební fyzika 2011: Teplo 2011 – Svoboda software
[4] Stavební fyzika 2011: Area 2011 – Svoboda software
[5] Ansys – Ansys Inc.
[6] Rozpočtový program BUILD power – RTS a. s.
[7] MS Project 2003 – Microsoft
[8] MS Office - Microsoft
[9] VAVERKA J. A KOL.: Stavební fyzika 2 – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000, ISBN 80 – 214 – 1649 - 1

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia46000,-46000,-
3. Materiálové náklady500,-1232,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby26700,-19867,-
6. Cestovní náhrady15000,-21101,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9800,-9800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady98000,-
Uznané náklady98000,-
Celkem běžné finanční prostředky98000,-98000,-