Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/219
Název projektuTepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí
ŘešitelValachová Denisa Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProblematika chování obvodových konstrukcí z hlediska průběhu teplot a relativních vlhkostí je s ohledem na neustále se zpřísňující požadavky, které jsou na tyto konstrukce kladeny, velmi aktuálním tématem. Předmětem tohoto výzkumu je sledování právě těchto parametrů obalových konstrukcí. K výzkumu budou využita data, která jsou průběžně měřena v Odborném školícím středisku MSDK. Zde se tyto vlastnosti sledují v několika místech – jak v obvodové stěně, tak také ve střešní konstrukci. Čidla v konstrukcích jsou umístěna nejen na vnějším a vnitřním povrchu konstrukcí, ale také uvnitř skladby konstrukcí. To znamená, že jsme schopni poměrně přesně vyhodnotit průběhy teplot a relativních vlhkostí uvnitř konstrukcí.
Hlavním cílem projektu je vyhodnocení chování obvodové stěnové konstrukce ve skutečných okrajových podmínkách a následné porovnání s výpočtovým modelem. Při projekci objektů se obvykle předpokládá, že se konstrukce chová dle modelu, který lze vytvořit pomocí vhodného softwaru. Očekáváme, že se skutečné chování konstrukce od chování tohoto výpočtového modelu liší. Předpokládaným cílem je také mimo jiné porovnání chování konstrukce s ohledem na orientaci ke světovým stranám, typ skladby pláště, vliv tepelných mostů a tepelných vazeb, případně na způsob užívání místnosti, kde jsou tato čidla umístěna.
Projekt nebude zpracován ve vztahu k obdobným projektům na FAST.
Členové řešitelského týmuIng. Denisa Valachová, Ph.D.
Ing. Veronika Kučeriková
Ing. Lenka Tichopádová
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledku:
Projekt si klade za cíl komplexní vyhodnocení dat měřených v obalových konstrukcích Odborného školícího střediska MSDK. Kromě toho bude také provedeno modelování chování obvodových konstrukcí pomocí výpočetních programů (Teplo, Area, apod.). Výsledek bude následně porovnán se skutečnými naměřenými hodnotami.

b) Předpokládané výstupy:
- 2 články, které budou zaslány na konference s možností evidence v databázi SCOPUS
- Využití získaných znalostí při vypracovávání disertačních prací Ing. Denisy Donové a Ing. Veroniky Kučerikové


c) Časový harmonogram:

Únor – říjen 2014:
- Zpracovávání dat
- Vyhodnocování naměřených dat

Listopad – prosinec 2014:
- Realizace závěrečných výstupůd) základní literatura v rámci výzkumného projektu:

ČSN 730540-1-4 Tepelná ochrana budov

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady1820,-4149,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-1890,-
5. Služby14000,-15133,-
6. Cestovní náhrady15000,-14648,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6500,-6500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady65000,-
Uznané náklady65000,-
Celkem běžné finanční prostředky65000,-65000,-