Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/218
Název projektuStanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy
ŘešitelKudělová Naďa Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problematiky

Ačkoli je hluk v interiéru budov jednou ze složek vnitřního mikrolikmatu, která na člověka působí nejvíce, ať už se jedná o pohodu vnitřního prostředí či o přímý vliv na lidské zdraví, je tento faktor stále poměrně často opomíjen. Toto téma je velice aktuální zejména v souvislosti s rozvojem výstavby dřevostaveb a tedy užitím lehkých výplňových stavebních materiálů, jejichž objemová hmotnost je v porovnání s klasickými stavebními materiály mnohonásobně nižší a nezajišťuje tak primárně ochranu proti hluku přicházejícímu z exteriéru, jejíž požadavky jsou stanoveny
v ČSN 73 0532 [1].
Účelem tohoto projektu je stanovení vzduchové neprůzvučnosti tří vybraných typů lehkých obvodových plášťů, kde výplňovým izolačním materiálem je foukaná celulóza, drcená sláma a jejich vzájemná kombinace v předem určeném poměru a následné porovnání těchto výsledků s akustickými vlastnostmi běžných stavebních konstrukcí. Dále bude sledován vliv variantního opláštění těchto konstrukcí na hodnotu jejich vzduchové neprůzvučnosti.
Tyto konkrétní konstrukce a výplňové izolanty byly zvoleny, neboť se jedná o relativně levné a ekologické materiály s významným potenciálem využití v ekologickém stavitelství zaměřeném na udržitelnost rozvoje, která je v dnešní době jedním z nejdiskutovanějších požadavků v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov [6] do zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií [7]. Jejich nespornými výhodami jsou zejména bezproblémová recyklovatelnost, nulová zátěž životního prostředí s přihlédnutím k produkci CO2 a také fakt, že pomáhají vytvářet zdravé vnitřní mikroklima budov. Důvodem, proč je stále ze strany stavebníků o tyto materiály nižší zájem, je nedostatek technických informací, jelikož v této oblasti nebyl dosud proveden odpovídající specifický výzkum.

b) Metody řešení projektu

Po dohodě se zástupci akreditované akustické zkušební laboratoře v Brně budou v této laboratoři postupně sestaveny reprezentativní vzorky daných obvodových plášťů o rozměrech cca. 3 x 4 m, které budou následně podrobeny akustickým měřením v souladu s ČSN ISO 717-1 [2]
a ČSN EN ISO 140-5 [3](náklady spojené s vybudováním zkušebních vzorků a pronájmem laboratoře budou hrazeny z prostředků projektu Pre Seed). Na základě těchto měření budou zjištěny laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw jednotlivých typů obvodových plášťů a následně budou tyto výsledky vyhodnoceny a porovnány jak vzájemně, tak s tradičními staveními materiály, jejichž akustické vlastnosti jsou běžně známy.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Ing. Jiří Winkler
Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Popis předpokládaných výsledků

Výsledkem projektu bude praktické experimentální stanovení laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw tří konkrétních typů lehkých obvodových konstrukcí, naměřené za ideálních podmínek v akreditované zkušební laboratoři. Takto stanovené hodnoty Rw mohou být nadále používány při návrhu staveb.
Tyto definované akustické vlastnosti umožní rovněž spolu s tepelně-technickými a požárními vlastnostmi [5] rozšířit dané typy konstrukcí jakožto konkurenceschopnou alternativu k tradičním stavebním materiálům.

b) Předpokládané výstupy

-2 x Článek evidovaný v databázi Scopus (EnviBuild 2014, International conference on Material Science and Environmental Engineering - MSEE 2014, International Multidisciplionary Scientific GeoConference SGEM apod.)
-1 x Příspěvek na tuzemskou odbornou konferenci

Výsledky výzkumu budou použity jako podklad pro disertační práci Ing. Nadi Zdražilové na téma: Akustické vlastnosti lehkých stavebních konstrukcí.

c) Časový harmonogram projektu

únor – duben 2014 specifikace problému (koncepce řešení), návrh
konkrétních skladeb obvodových plášťů,
rozdělení úkolů v projektovém týmu.
květen – červen 2014 zajištění potřebného stavebního materiálu
červen – září 2014 výstavba stěnových segmentů v akustické laboratoři, měření
září – říjen 2014 vyhodnocení výsledků měření za pomocí software
říjen – prosinec 2014 publikační činnost, aktivní účast na konferencích, kompletace a
vypracování závěrečné zprávy projektud) Základní literatura

[1] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností
stavebních výrobků – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2010. 23s.
[2] ČSN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách –
Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998. Změna A1 2007.
[3] ČSN EN ISO 140-5 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách -
Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách.
[4] ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření.
[5] RŮŽIČKA, Jan, et al. Obvodové pláště z přírodních materiálů pro pasivní domy - požární a
tepelně technické vlastnosti. In. Bratislava : Centrum pasivního domu, 2011. s. 192-202.
ISBN 978-80-260-0563-6.
[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
(přepracování).
[7] Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady6320,-4516,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15000,-13457,-
6. Cestovní náhrady27500,-30847,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-