Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/217
Název projektuAutomatizované techniky pro analýzu konkurence v oblasti elektronické komerce
ŘešitelFasuga Radoslav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt se zabývá otázkou analýzy konkurence v oblasti elektronické komerce. V dnešní době neexistuje komplexní nástroj ani obecná metodika pro porovnání webových projektů. Obvykle jsou řešeny pouze dílčí části bez další návaznosti. Předmětem zkoumání je nalézt relevantní měřitelné zdroje porovnatelných faktů u komerčních projektů, zaznamenávat jejich proměny v čase a následně provádět automatizované kroky k hodnocení konkurenčních webových portálů. Získané informace pak využít v rámci expertního systému pro doporučování změn a inovací (viz výstupy z projektu) [1], [2].

Navrhovatelem projektu je:

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D., který se zabývá problematikou dolování dat, otázkou elektronické komerce a business intelligence. Tento projekt navazuje na dřívější činnost předkladatele v oblasti analýzy a predikce chování v rámci aukčních systémů.

- FASUGA, R., HOLUB, L., DRÁBEK, T., TOPORKOVÁ, G. Expert system for data identification in auction system along with market trends analysis. In Proceedings - IEEE International Conference on E-Business Engineering, ICEBE 2010. Los Alamitos, California : IEEE Computer Society, 2010, s. 36-41.
- FASUGA, R., TOPORKOVÁ, G., PALUCH, M. Advanced market trends analysis in electronic auction systems. In Sterritt, R. UKSim Fifth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation : EMS 2011 : proceedings. Los Alamitos, California : IEEE Computer Society, 2011, s. 231-236.
- FASUGA, R., HOLUB, L., DRÁBEK, T. SPECIAL APPROACH IN TEACHING THE INFORMATION SYSTEMS FOR E-BUSINESS. In Information and Communication Technology in Education Annual Conference. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010, s. 65-69.
- FASUGA, R., NĚMEC, M., FARNIK, A. Intelligent tool for construction and evaluation of business plan. In Kapounová, J. Kostolányová, K. Information and Communication Technology in Education 2011 : proceedings. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, s. 103-107.
- BANOT, M., FASUGA, R., NIEMIEC, J. Simulační hra Market Hero 2. 2012. Poloprovoz k projektu simulační hry v oblasti elektronické komerce - Neboj se podnikání.
Cílem je shromáždit potřebná subjektivní a objektivní data a na jejich základě navrhnout soubor analýz, které umožní efektivní srovnání konkurentů.

1) Výsledkem projektu bude sada automatických datových pump pro pravidelné získávání měřitelných objektivních informací o internetových prezentacích. [3]
Objektivní data zahrnují obecně dostupné měřitelné hodnoty, jako jsou:
- Pozice v internetových vyhledávačích,
- placené reklamní kampaně,
- informace z Google Analytics,
- aktivita na sociálních sítích,
- kvalita webové prezentace (SEO a copywriting).
- v případě eshopu pak prezentace v produktových agregátorech s automatizovaným srovnáním cen, dostupnosti, dodacích podmínek a věrohodnosti. Rovněž lze analyzovat, zda nabídka v agregátorech odpovídá reálným informacím přímo na webu prodejce.

2) Dalším krokem bude nástroj pro získávání subjektivních informací o projektech. [4]
- Mezi subjektivní data patří soubor hodnotících dotazníků, které shromažďují měřitelná fakta o vlastním projektu stejně tak jako o projektech konkurenčních.
- Respondent subjektivně hodnotí a zaznamenává měřitelná kritéria pro následné automatizované porovnání.

3) Finálním výstupem bude expertní systém, který na základě shromážděných dat bude analyzovat konkurenční weby, určovat jejich tržní pozici a poskytovat doporučení s konkrétními kroky jak vylepšit stávající tržní pozici, identifikovat vhodné cílové skupiny zákazníku, nastavit a automatizovat kroky online marketingu. Expertní systém bude analyzovat aktuální stav vlastních i konkurenčních projektů a ve výsledcích identifikovat shodné aktivity, příležitosti (aktivity, které konkurence zatím nevykonává), nedostatky (oblasti, v nichž vlastní analyzovaný projekt za konkurencí zaostává). [5]

Technologická a implementační oblast k řešení v rámci výzkumného záměru:

- Zaměření na optimální stahování potřebných dat formou API nebo implementovaných cravlerů
- Optimalizační algoritmy pro deduplikaci sledovaných položek
- Optimalizace, výkonové analýzy algoritmů a srovnání při ukládání BIG DATA
- Výpočetní a porovnávací algoritmy založené na vhodných dimenzích a faktech, s požadavkem dynamického váhování (určení významnosti měnitelné v čase) měřených veličin
- Vhodná vizualizace změn výsledných hodnot v čase – komponenty pro vizualizaci formou grafů, tabulek nebo exportu pro dodatečné externí zpracování
- Nástroj pro srovnávací analýzy napříč různými datovými zdroji (data z Google Analytics, pozice ve vyhledávačích, objednávkový systém eshopu, aktivita na sociálních sítích), který umožní pokročilé analytické výstupy.
Požadované zdroje buďto analýzy vůbec neposkytují, nebo pouze autonomně v rámci vlastního řešení (Google Analytics s propojením na reklamní kampapě, Facebook pouze v rámci jediné sociální sítě).

Nástroj, který by automatizovaně stahoval data napříč různými zdroji, v této chvíli není pro běžné uživatele (malá a střední podnikatele) dostupný. Například lze měřit závislost návštěvnosti na reklamních kampaních a aktivitách na sociálních sítích, to vše promítnuto do chování v rámci prodejního portálu v ideálním případě vše završeno objednávkou s vyčíslitelným ziskem. Takto lze efektivně vyhodnotit náklady na jeden realizovaný obchod.

Použitá literatura:

[1] Yang, Yinghui (Catherine); Liu, Hongyan; Cai, Yuanjue: Discovery of Online Shopping Patterns Across Websites , Source: INFORMS JOURNAL ON COMPUTING Volume: 25 Issue: 1, 161-176, WIN 2013
[2] Corley, J. Ken, II; Jourdan, Zack; Ingram, W. Rhea: Internet marketing: a content analysis of the research, ELECTRONIC MARKETS Volume: 23 Issue: 3, 177-204, SEP 2013
[3] D'Avanzo, Ernesto; Kuflik, Tsvi: E-COMMERCE WEBSITES SERVICES VERSUS BUYERS EXPECTATIONS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE ONLINE MARKETPLACE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING Volume: 12 Issue: 4, 651-677, JUL 2013
[4] Curdova, Marketa; Lostakova, Hana: PERCEPTION OF ATTRACTIVENESS OF COMPONENTS OF THE OFFER AND FORMS OF SUPPORT TO REPEAT PURCHASES BY E-SHOP CLIENTS, 21st International Conference on Metallurgy and Materials Location: Brno, CZECH REPUBLIC Date: MAY 23-25, 2012, 1655-1661, 2012
[5] Gounaris, Spiros; Dimitriadis, Sergios; Stathakopoulos, Vlasis: An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers' behavioral intentions in e-shopping, JOURNAL OF SERVICES MARKETING, Volume: 24 Issue: 2-3, 142-156, 2010
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Baldik
Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Bc. Jakub Niec
Bc. Adam Ördögh
Bc. Tomáš Pasičnyk
Bc. Jan Petr
Bc. Jiří Sedláček
Bc. Vítězslav Šimon
Ing. Veronika Žółtá
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu bude minimálně jeden článek publikovaný na významné konferenci zabývající se technologickou otázkou elektronické komerce (například: ICE-B 2014, ICEBE) indexované na Scopus.
Dalším výstupem budou podklady pro publikování článku s impaktním faktorem.
S praktických výstupů pak:
- Veřejně dostupný webový portál, který umožní registrovaným uživatelům analyzovat jejich projekt oproti identifikované konkurenci
- Podklady pro tvorbu vzdělávacího obsahu ve formě výukových videí
- Využití získaných výsledků v rámci studentských projektu předmětu ISEP (Informační systémy pro elektronické podnikání)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-3000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady30000,-
Uznané náklady30000,-
Celkem běžné finanční prostředky30000,-30000,-