Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/216
Název projektuVývoj 3D tisku metodou mikropulsního nanášení kovů
ŘešitelKubín Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuHlavním záměrem projektu je vývoj metody 3D tisku z kovových materiálů. Zaměříme se na dvě oblasti. První bude spočívat v nanášení vrstev kovu na určitý povrch. Druhou oblastí bude přímý tisk na počáteční matrici. Vstupní geometrie budou získávány metodou skenování strukturovaným světlem. Projekt bude rozdělen do tří dílčích částí:
1. Vývoj tiskové hlavy s podavačem drátu. Formou zkušebních testů bude vyhodnocena optimální metoda přívodu drátu ke špičce tiskové hlavy. Vhodnost drátu bude testována na vyvinuté účelové ohýbačce.
2. Tisk ABS materiálu s vlivem podtlakového prostředí.
3. Automatizace zpětné vazby pro určování skutečných výsledků 3D tisku pro potřeby následného obrábění přesných povrchů.
Členové řešitelského týmuIng. Roman Fousek
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Jakub Lomozník
Bc. Jiří Malich
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Daniel Trnka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je shromáždit podklady pro patentové řešení 3D tisku metodou mikropulsu.Předpoklad realizace patentu je v roce 2015. V rámci výzkumu vznikne testovací linka na určování parametrů vhodných přídavných drátů - funkční vzorek.
Podtlaková stanice s vysokorychlostním prouděním - funkční vzorek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-43000,-
3. Materiálové náklady38000,-43100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek18000,-19500,-
5. Služby32000,-31500,-
6. Cestovní náhrady18400,-17300,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31600,-31600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic130000,-130000,-
Plánované náklady316000,-
Uznané náklady316000,-
Celkem běžné finanční prostředky316000,-316000,-