Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/214
Název projektuStanovení reálné míry zhutnění kameniva pro vytvoření maximálně homogenní struktury použitelné v sezonních zásobnících tepla
ŘešitelŠípková Veronika Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuDlouhodobá akumulace tepla je v dnešní době velice diskutované téma, kterým se již několik let zabýval výzkumný tým katedry 229 Prostředí staveb a TZB a to především akumulací do podzemních zásobníků. Nejdůležitějším parametrem je samotná struktura akumulační hmoty. Velice zajímavou variantou je hmota tvořená sypaným materiálem, která je velice ekonomicky příznivá a zcela dostupná. Zásadním problémem sypaných zásobníků je hlavně mezerovitost kameniva, která výrazným způsobem ovlivňuje schopnost tepelné akumulace. Předmětem výzkumu je tedy nalezení optimálního poměru kameniva se vzduchem se snahou o vytvoření maximálně homogenní struktury.

Sypané zásobníky tepla určené pro dlouhodobou akumulaci je možné vyrobit z nejrůznějších materiálů. Nejčastěji se jako teplonosné médiu používá voda doplněná o určitý typ kameniva, jako akumulační hmoty. Případně je akumulační a teplonosná složka sloučena v jedno, např. betonové zásobníky. Obě varianty jsou však finančně náročné především z pohledu technologie jejich výroby.

Za ideální kombinaci obou lze považovat sypaný zásobník, který může být tvořen různými běžně dostupnými typy kameniva o různých poměrech jednotlivých frakcí. V rámci projektu budou provedeny zkoušky betonového recyklátu, asfaltového recyklátu, kameniva drceného, kameniva těženého a vysokopecní strusky. Budou provedeny zkoušky zjišťující míru zhutnění jednotlivých typů kameniva o různých kombinacích frakcí, při stejné objemové hmotnosti vzorku.
Členové řešitelského týmuIng. Petra Doné
Ing. Šárka Korbelová
Ing. Veronika Šípková
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Ing. Libor Žídek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu budou postupně provedeny zkoušky jednotlivých typů kameniva, výsledky budou zpracovány, vyhodnoceny a publikovány na konferencích s mezinárodní účastí.

Bude zjištěn nejvhodnější typ kameniva pro sypané zásobníky s co nejmenší mezerovitostí, která zásadním způsobem ovlivňuje schopnost akumulace. Co největší možná míra zhutnění je základním předpokladem maximálně homogenní struktury sypaného zásobníku, která je nezbytná jak pro vedení tepla, tak i pro jeho dlouhodobou akumulaci.

HARMONOGRAM PRACÍ:
1/2014: Hledání dodavetele zkušební nádoby a vhodných typů kameniva
2/2014: Sestavení přesné metodiky měření a předběžný návrh výběru kombinace frakcí kameniva
3/2014: Návrh kombinace frakcí jednotlivých typů kameniva, zajištění dodání vzorků a měřící nádoby
4/2014: Zjištění sypné hmotnosti, nasákavosti, tvarového indexu zrn a dalších parametrů vzorků
5/2014: Zkoušky 1. typu kameniva, zpracování a vyhodnocení výsledků
6/2014: Zkoušky 2. typu kameniva, zpracování, vyhodnocení výsledků, porovnání s předchozím typem
7/2014: Zkoušky 3. typu kameniva, zpracování, vyhodnocení výsledků, porovnání s předchozími typy
8/2014: Zkoušky 4. typu kameniva, zpracování, vyhodnocení výsledků, porovnání s předchozími typy
9/2014: Zkoušky 5. typu kameniva, zpracování, vyhodnocení výsledků, porovnání s předchozími typy
10/2014:Vyhodnocení a publikace výsledků
11/2014:Vyhodnocení a publikace výsledků
12/2014:Vyhodnocení a publikace výsledků a příprava závěrečné zprávy

Cílem výzkumného projektu bude dosažení těchto výstupů:
• Hodnocená publikační činnost- zaslání 2 příspěveků s možností zařazení do citační databáze
• Získaná data uplatnit ve výuce na FAST, VŠB TUO
• Výzkumná data budou využita pro disertační práce členů řešitelského týmu:
Ing. Šípková: jako základní parametry pro návrh zásobníku pro dlouhodobou akumulaci tepla Ing. Korbelová: jako možné založení dřevostaveb a jako případný zdroj vlhkosti, která ohrožuje dřevostavby

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV
Ing. Veronika Šípková (hlavní řešitel projektu) se bude podílet na výběru veškerých dodavatelů, stanovení vlastností kameniva, zkoušení kameniva, práce na zpracování a vyhodnocení kameniva, publikační činnost
Ing. Libor Žídek (spoluřešitel projektu) se bude podílet na výběru veškerých dodavatelů, stanovení vlastností kameniva, zkoušení kameniva, publikační činnost
Ing. Petra Doné (spoluřešitel projektu) se bude podílet na stanovení vlastností kameniva, zkoušení kameniva, publikační činnost
Ing. Šárka Korbelová (spoluřešitel projektu) se bude podílet na zkoušení kameniva, zpracování a vyhodnocení kameniva, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia28500,-28500,-
3. Materiálové náklady42800,-37662,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-10116,-
6. Cestovní náhrady14300,-9322,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-