Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/211
Název projektuŠkálovatelnost databázových systémů
ŘešitelChovanec Peter Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuDatabázový systém QuickDB je vyvíjen výzkumnou skupinou Database Reserch Group
na Katedře informatiky, FEI, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mezi aktuální výzvy pro databázovou komunitu patří škálovatelnost databázových systémů
v multi-paralelním prostředí. V takovém prostředí je dostupný větší počet CPU a jejich výpočetních jader, speciální vektorové operace a registry (např. MMX, AVX nebo SIMD), grafické výpočetní karty (GPU, např. Nvidia Tesla) nebo specializované koprocesory umožnující paralelní vektorové výpočty jako je Intel Phi.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Václav Bašniar
Ing. Pavel Bednář
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Křižka
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Ing. Roman Meca
Ing. Petr Šindel
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Rozšířit stávající prototyp QuickDB o paralelní zpracování na CPU.
2. Integrace GPU Tesla do QuickDB.
3. Integrace Intel Phi do QuickDB.
4. Testování a validace dosažených výsledků, srovnání s existujícími systémy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-27000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-7000,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady5000,-7207,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-473,-
5. Služby10000,-15848,-
6. Cestovní náhrady12700,-8972,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15500,-15500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady155000,-
Uznané náklady155000,-
Celkem běžné finanční prostředky155000,-155000,-