Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/209
Název projektuExperimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu
let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí
stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly
konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné
sedání.
Tento projekt navazuje na projekt SP 2012/92 s názvem Experimentální
měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím (ve kterém
byla ověřena funkčnost měřících zařízení, zkompletováno vše potřebné pro
měření a provedeno několik ověřujících zkoušek na betonové dlaždici) a na projekt SP 2013/113 Experimentální zkoušky železobetonových
základových patek v interakci s podložím (ve kterém byly provedeny zkoušky na drátkobetonové desce reálných stavebních rozměrů).
V tomto roce bude projekt již zaměřen na měření železobetonových
základových desek ve skutečných, popř. poměrově upravených rozměrech.
Cílem tohoto projektu je provedení tří zkoušek základové desky,
prezentování získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci, publikace minimálně dvou článků v databázi SCOPUS a využití výsledků při doktorském studiu.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Buchta
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Ing. Kristýna Klajmonová
Ing. Jana Vašková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je provedení tří zkoušek základové desky,
porovnání výsledků těchto zkoušek s numerickými modely, prezentace
získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci, publikace minimálně dvou článků v databázi SCOPUS a využití výsledků při doktorském studiu Ing. Buchty a Ing. Labudkové. Stejně jako v loňském roce, kdy byla ověřena technologie výroby a zkoušení reálné konstrukce betonované přímo na místě, chceme i v rámci tomoto projektu spolupracovat s Katedrou geotechniky a Laboratoří stavebních hmot.

Příprava zkoušek:
V loňském roce byla jako zkušební vzorek použita betonová
deska o rozměrech 2 x 2 x 0,17 m vyztužená rozptýlenou ocelovou výztuží.
V letošním by měly být jako zkušební vzorek použity desky betonované přímo na místě, konkrétně se jedná o betonové desky o rozměrech 2 x 2 m a tloušťce okolo 0,1 m vyztužené ocelovými pruty. Nejprve bude srovnána základová spára přibližně 20 cm pod úrovní terénu a zajištěno její odvodnění. Dále budou instalivána čidla kontaktního napětí, vnitřní tenzometrická čidla, bednění z voděodolné překližky a ocelová výztuž. Čerstvý beton bude dovezen z betonárny. (výroba vlastními prostředky by byla časově a fyzicky náročná, je navíc možné objednat si speciální směs se sníženým vodním součinitelem, díky čemuž dosahuje beton požadované pevnosti po výrazně kratší době)

Průběhy a vyhodnocení zkoušek:
Betonová deska bude centricky zatěžována v předem určených intervalech. (Jedná se o statickou zatěžovací zkoušku)
Během zatěžování vzorku jsou sledovány a zaznamenávány celkové
deformace a vertikální posuny betonové desky a to pomocí
potenciometrických čidel. Zároveň je sledována a zaznamenávána změna
napětí na vybraných místech na vrchní části desky pomocí tenzometrů
1-LY41-20/120 a uvnitř betonové desky.
Na základě naměřených výsledků bude provedeno porovnání s numerickými
modely (konkrétně se bude s největší pravděpodobností jednat o 3D model v
programu Ansys).

Plánovaný časový harmonogram:

Březen - příprava experimentů (nákup materiálu, tvorba numerických modelů atd.)
Duben - První zkouška (provedení úpravy terénu, betonáž, vlastní zkouška a demontáž zkušebního vzorku)
Květen - vyhodnocení prvního experimentu
Červen - prezentace výsledků na konferenci
Srpen - Druhá zkouška (provedení úpravy terénu, betonáž, vlastní zkouška a demontáž zkušebního vzorku)
Září - vyhodnocení druhého experimentu
Říjen - Třetí zkouška (provedení úpravy terénu, betonáž, vlastní zkouška a demontáž zkušebního vzorku)
Listopad - vyhodnocení třetího experimentu, uzavření projektu
Uvedený harmonogram byl konzultován s ostatními uživateli zkušebního standu (Ing. Mynarčík, Ing. Burkovič, Katedra geotechniky), aby byla vyloučena případná časová kolize.

Členové řešitelského týmu (stručná charakteristika předmětu práce):
Ing. Vojtěch Buchta - hlavní řešitel
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. - školitel
Ing. Roman Fojtík - tenzometrická měření (připrava, provedení a vyhodnocení měření napětí na výztuži a na povrchu betonové desky)
Ing. Jan Hurta - zkoušky laboratorních vzorků (krychelná pevnost betonu, modul pružnosti v tahu a v tlaku, atd. )
Ing. Kristýna Klajmonová - obsluha měřících přístrojů a zaznamenávání
Ing. Jana Labudková - tvorba numerických modelů, návrh experimentů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17420,-17420,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13000,-13000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4420,-4420,-
2. Stipendia32700,-32700,-
3. Materiálové náklady16000,-47079,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-4658,-
5. Služby14000,-20543,-
6. Cestovní náhrady12280,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13600,-13600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady136000,-
Uznané náklady136000,-
Celkem běžné finanční prostředky136000,-136000,-