Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/208
Název projektuZkoumání dynamiky hydraulického vedení
ŘešitelBureček Adam Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude experimentální vyhodnocení roztažnosti hydraulického vedení (různých světlostí a materiálů, zejména hydraulických hadic) v závislosti na tlaku kapaliny. Vedení bude zatěžováno konstantním i pulzujícím tlakem kapaliny. Roztažnost hydraulického vedení bude měřena optickým (laserovým) mikrometrem v závislosti na čase a zatížení vnitřním tlakem. Dále budou stanoveny viskoelastické vlastnosti materiálů hydraulického vedení. Výše zmíněné vlastnosti mají významný vliv na dynamiku systému a na jeho vlastní frekvence. Následně bude matematicky modelována roztažnost vedení pomocí FSI (Fluid Structural Interaction) analýzy.
Součastně se budeme zabývat výzkumem ventilů - měřením charakteristik ventilů a následným matematickým modelováním.
Členové řešitelského týmuIng. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Ondřej Fiala
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Matej Petrovič
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:

a) Měření roztažnosti hydraulického vedení

- návrh a realizace pulzačního zařízení pro zatěžování hydraulického vedení (zejména hadice)
- měření pulzujícího tlaku a roztažnosti hydraulického vedení v čase
- zkoumání viskoelastických vlastností hydraulického vedení

b) Modelování roztažnosti hydraulického vedení

- definice matematického modelu hydraulického vedení a hydraulické kapaliny
- simulace roztažnosti hydraulického vedení v závislosti na tlaku kapaliny pomocí FSI analýzy
- modelování dynamiky hydraulického vedení v programu Matlab SimHydraulics
- porovnání výsledků z matematického modelování s naměřenými hodnotami z experimentu

c) Měření a modelování charakteristiky ventilu

- návrh a realizace měřící trati
- experimentální určení charakteristiky čerpadla a ventilu

Harmonogram:

únor 2014 – návrh pulzačního zařízení, definice matematických modelů
duben 2014 - realizace pulzačního zařízení a měřicí trati, matematické modelování
červen 2014 – měření roztažnosti a zkoumání viskoelastických vlastností hydraulického vedení, experimentální určení charakteristik čerpadla a ventilu
srpen 2014 – porovnání měření s matematickými modely
říjen 2014 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady10200,-18267,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek119000,-160933,-
5. Služby50000,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory43800,-43800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic215000,-215000,-
Plánované náklady438000,-
Uznané náklady438000,-
Celkem běžné finanční prostředky438000,-438000,-