Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/207
Název projektuOvěřování záznamových metod v dopravním průzkumu
ŘešitelPetrů Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem projektu „Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu“, je ověření různých záznamových metod z dostupných míst a úhlů pohledů v problematice dopravního průzkumu.

Tento projekt navazuje na SGS s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum a dále jej rozšiřuje. Pro podrobnější analýzu průjezdu vozidel na pozemních komunikacích.

Pro získání potřebných záznamů bude využit model kvadrokoptéry, sčítací zařízení, statických kamer, fototechniky a dopravního průzkumu za pomocí ručního sčítání.

Využitá technika bude zapůjčena z Laboratoře dopravního inženýrství ve spolupráci s doc. Ing. Vladislavem Křivdou, Ph.D.

Použitá zařízení:
• Kvadrokoptéra – pořízena v rámci projektu SGS s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum, bude využita na letecký záznam dopravního průzkumu.
• Statické kamery – jedna z kamer byla pořízena v rámci projektu „Vliv podélného parkování na bezpečnost a kapacitu pozemní komunikace v mezikřižovatkovém úseku“. Projekt z příspěvků MŠMT ČR na podporu tvůrčí činnosti podle ukazatele F přidělených VŠB-TU Ostrava pro rok 2012. FAST, VŠB-TUO (2012)
• Sčítací zařízení (sčítací zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200) – byly pořízeny v rámci projektu „Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství“. Projekt FRVŠ č. 1386/2012/A/a. VŠB-TUO (2012).


Tato technika bude použita v rámci měření dopravních průzkumů. Výsledná data budou zpracovávána a porovnávána. Výsledkem je vyhodnocení vhodnosti použití jednotlivých záznamových zařízení a jejich vhodné kombinace pro různé dopravní situace.

Charakter měření:
Měření bude probíhat na různých typech komunikací a dopravních staveb (např. směrově nerozdělené dvou a čtyř pruhové komunikace, parkoviště, křižovatky, okružní křižovatky). Konkrétní místa měření budou vybrána v průběhu řešení projektu. Na místech měření budou umístěny statické kamery, sčítací zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200, dále proběhne ruční sčítání intenzit. Na určitých místech bude pro měření využit model kvadrokoptéry (jedná se zejména o parkoviště, křižovatky a okružní křižovatky). Na místa s pohybem chodců se využije nově pořízené vybavení z projektu SGS (zařízení pro sčítání osob).

Naměřené údaje z použitých zařízení se budou vyhodnocovat. Na základě vyhodnocení bude nalezeno a specifikováno vhodné zařízení pro různé typy dopravních průzkumů.

V projektu bude provedeno min. 9 měření (3x komunikace, 3x parkoviště, 3x křižovatky). Případný další počet měření bude stanoven na základě vyhodnocení (prvních 2 až 3 měření na každém místě - křižovatka, parkoviště, komunikace). (Pro jeden dopravní průzkum a zjištění intenzity na komunikacích a její špičkové hodiny se měří ranní a odpolední špička).

Do projektu budou zapojeni studenti magisterského studia v oboru Dopravní stavby, kteří jsou uvedeni projektu SGS (2 x 6000 Kč), dále budou do projektu zapojeni studenti doktorského studia (2 x 10000 Kč),kteří jsou uvedeni projektu SGS a studenti doktorského studia (2 x 4000 Kč) kteří jsou uvedeni projektu SGS.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Kludka
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Bc. Marek Surovčík
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Matěj Vymyslický
Ing. Karel Zeman
Bc. Martin Zikmund
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu je nalezení a specifikace vhodných prostředků pro různé dopravní průzkumy v rámci jejich optimalizace. Výstupy z měření budou využiti pro analýzu různých dopravních situací od:

• statické dopravy,
• intenzity dopravy na vybraných komunikacích,
• ověření vlečných křivek a jejich parametrů,
• ověření parametrů křižovatek,
• konfliktní situace,
• atd.

Výsledků se využije při zpracovávání dizertační práce a zadávání diplomových a bakalářských prací a prací SVOČ .

Průběh řešení projektu:
15. 2. 2013 – Zahájení řešení projektu, příprava podkladů, specifikace měřených lokalit, výběr vhodného záznamového zařízení.

duben – květen – měření, dopravní průzkumy a pořizování záznamů.

červen – listopad – Vyhodnocování a analýza pořízených záznamů, stanovení a specifikace vhodných prostředků pro různé dopravní průzkumy, zaslání příspěvků na časopisu na konferenci zařazenou do databáze SCOPUS.

14. 12. 2013 – finalizace výstupů projektu


Předpokládané publikační výstupy:

1x SCOPUS - příspěvek bude zaslán do časopisu Communications - Žilina: University of Žilina, ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie (předpokládané zaslání do periodika říjen/prosinec - předpokládané vydání příspěvku 1/2 roku 2015)

1x SCOPUS
předpokládané uveřejnění na konferenci spojenou s časopisem která se bude konat v letošním roce (International Conference on Civil Engineering and Transportation) (prosinec):
údaje o této konferenci z roku 2013: December, ICCET 2013 (časopis spojený s konferencí Applied Mechanics and Materials ISSN print 1660-9336, ISSN cd 1660-9336, ISSN web 1662-7482)

případně na konferenci spojenou s časopisem která se bude konat v letošním roce(Europan Conference of Civil Engineering ECCIE (říjen):
ůdaje o této konferenci z roku 2013: 4th Europan Conference of Civil Engineering (ECCIE ´13). Antalya, Turkey, October 8-10, 2013 (časopis zatím nebyl zveřejněn)


příprava podkladů na příspěvek - konference nebo periodikum - zařazeno v databázi WoS (konference nebo periodikum bude vybráno v průběhu řešení projektu).


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia32000,-32000,-
3. Materiálové náklady4820,-14898,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32500,-38144,-
5. Služby20000,-15840,-
6. Cestovní náhrady17000,-5438,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13600,-13600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady136000,-
Uznané náklady136000,-
Celkem běžné finanční prostředky136000,-136000,-