Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/202
Název projektuVýber a vyhodnotenie železničných úsekov v ťažko dostupnom teréne Moravskoslezského kraja
ŘešitelMulica Adrián Ing.
Školitel projektuIng. Isabela Bradáčová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPopis súčasného stavu

Na zásahoch pri mimoriadnych udalostiach na železničných tratiach sa podieľajú:
- Zložky Integrovaného záchranného systému (IZS, Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)
o Hasičská záchranná služba správy železničných dopravných ciest (dále ZS SŽDC),
o Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK),
o Polícia ČR,
o Zdravotnícka záchranná služba, atď.

Postavenie HZS SŽDC - Jednotky požiarnej ochrany zaradené do plošného pokrytia kraja jednotkami požiarnej ochrany na základe Vyhlášky 247/2001, vznikol 1. 7. 2008 ako štátni hasičský záchranný sbor organizácie Správa železniční dopravní cesty, štátna organizácia (SŽDC). V zmysle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Hasičská záchranná služba (HZS ČD) jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku. Boli zriadené opatrením vrchného riaditeľa DDC č.j. 57.896/94–6 z 31.8.1994. HZS ČD, ako účelová organizačná jednotka, bola po svojom zriadení začlenená do divízie dopravnej cesty. Od 1.9.2003 je v riadiacej pôsobnosti námestka GŘ pre dopravní cestu. Činnosť HZS ČD vychádza zo schváleného organizačného poriadku. HZS ČD sa vnútorne delí na riaditeľstvo HZS a 18 jednotiek požiarnej ochrany (JPO), dislokovaných v rámci celej České republiky. V dnešnej dobe je Hasičský záchranný sbor správy železničnej dopravnej cesty (HZS SŽDC) nástupcom HZS ČD a vykonávajú naďalej tú istú činnosť.

Činnosť HZS SŽDC – Železniční hasiči majú zmapované miesta na železničnej trati v ťažko dostupnom teréne (železničné trate voľne vedené v teréne bez súbežnej cesty, železničné tunely, železničné trate v lesnom poraste, železničné trate v horskom teréne, železničné trate medzi jazerami, železničné trate s protihlukovými stenami, atď.) vo výjazdových kartách, kde hrozí požiar alebo iná mimoriadna udalosť (únik nebezpečnej látky, výbuch železničnej cisterny, atď.). Výjazdové karty sa spracúvajú na základe toho, že príslušníci HZS SŽDC musia poznať svoj zásahový obvod. Vo výjazdových kartách majú popísané, ako sa na dané miesto železničnej trate dostanú (trasu ku miestu prístupu na železničnú trať, kilometrovník od prejazdu, od miesta, z ktorého sa dostanú na trať, atď.). Nevýhoda výjazdových kariet je, že danú výjazdovú kartu musia nájsť a potom zobrať k zásahu, priebežne kontrolovať a opravovať zmeny, poprípade prepracovať tieto výjazdové karty. Výjazdové karty sú používané pri mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala v ťažko dostupnom teréne železničnej trati na rýchlejší presun HZS SŽDC a HZS MSK. Kontroly vo výjazdové karty sa vykonáva pri každej zmene na železničnej trati v zásahovom obvode HZS SŽDC, ktorá prebieha pri zásahu pri mimoriadnej udalosti na danom úseku železničnej trati, pri prestavbe úseku železničnej trati, pri oprave úseku železničnej trati, pri výluke na danom úseku železničnej trati z dôvodu kontroly, v čase, keď príslušník HZS SŽDC ide okolo daného úseku železničnej trati a všimne si zmenu, atď. Ak sa pri kontrole zistia zmeny, tieto zmeny sa nahlásia veliteľovi a spolu s príslušníkom vykonajú kontrolu daného úseku služobným vozidlom a vykonajú opravu výjazdovej karty alebo výjazdových kariet.

Literatúra:
[1] PŘIBYL, Pavel, Aleš JANOTA a Juraj SPALEK. Analýza a řízení rizik v dopravě: tunely na pozemních komunikacích a železnicích. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, 527 s. ISBN 978-80-7300-214-5.
Publikácia popisuje problematiku tunelov z pohľadu ich bezpečnosti a všetkého čo s ňou súvisí, ktorú autori približujú širokej verejnosti.

[2] ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), ČNI, leden 2007

[3] Čižlák M., Dvořák Z.: NEHODY A MIMORIADNE UDALOSTI V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE. 2007. Dostupné na: http://pernerscontacts.upce.cz/05_2007/Cizlak,Dvorak.pdf (17. 9. 2013).
Doprava je odvetvím s najväčším výskytom nehôd a pracovných úrazov. Na odhalenie príčin týchto nehôd je potrebné analyzovať podmienky ich vzniku, ich priebeh, štatisticky vyhodnotiť ich záznamy a hľadať širšie súvislosti príčin týchto udalostí.

[4] Drážní inspekce [online]. [cit. 2009-03-06]. Na internetových stránkach drážna inšpekcia zverejňuje informácie a správy týkajúce sa mimoriadnych udalostí na železničných tratiach. Dostupné na: http://www.dicr.cz/.

[5] Osobné konzultácie:
- Roman Žák, veliteľ JPO SŽDC Ostrava,
- Ing. Bedřich Pecka je vedoucím odd. výkonu služby HZS ČD Praha.
Členové řešitelského týmuIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Jan Linaj
Ing. Adrián Mulica
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavný cieľ projektu a jeho charakteristika
Projekt je zameraný na výber železničných úsekov v ťažko dostupnom teréne, na ktorom hrozí mimoriadna udalosť a je potrebný zásah záchranných zložiek IZS (Hasičská záchranná služba SŽDC, HZS MSK, Polícia ČR, Zdravotnícka záchranná služba, atď.).
Výskum v projekte je zameraný na rozdelenie, kategorizáciu a vyťaženosť železničných tratí spolu s analýzou rozdielnosti v prístupnosti k železničným tratiam voľne vedeným v teréne, k železničným tunelom a bezpečným oblastiam a následne budú vymedzené ťažko prístupné úseky tratí so špecifickými podmienkami pre zásah záchrannými jednotkami pri požiaroch alebo inej mimoriadnej udalosti (únik nebezpečnej látky, výbuch železničnej cisterny, atď.)

Čiastkové ciele
-rozdelenie a kategorizácia železničných tratí,
-zber informácií o železničných tratiach,
-zadefinovanie kritérií ťažko dostupného terénu prístupu k železničným tratiam (analýza prístupnosti ku železničným úsekom),
-vyhodnotenie a výber železničných úsekov v ťažko dostupnom teréne.

Čiastkové ciele budú naplnené pomocou zberu informácií, pomocou ktorých rozdelíme a kategorizujeme železničné trate a priebežne budeme získavať ďalšie informácie o železničných tratiach.
Následne popíšeme ťažko dostupný terén k železničným tratiam a tým zadefinujeme kritéria ťažko dostupného terénu k železničným tratiam.
Na záver vyhodnotíme a vyberieme úseky na železničných tratiach v ťažko dostupnom teréne.


Postup riešenia – popis realizácie projektu

Na základe spracovanej rešerše, ktorá bola začatá v priebehu jesene 2013 vznikol tento projekt, ktorý sa bude zaoberať výberom a vyhodnotením železničných úsekov v ťažko dostupnom teréne Moravskoslezského kraja.
Na začiatku projektu sa bude pokračovať v zbere informácií o železničných tratiach. Potom sa rozdelia železničné trate, kategorizujú železničné trate a zo získaných informácií popíšeme vyťaženosť železničných tratí. Informácie budeme získavať pomocou osobných konzultácií s odborníkmi v obore a posielaním e-mailov správcom úsekov železničných tratí. Na základe predchádzajúcich činností sa vyberú úseky železničných tratí, s ktorými sa budeme bližšie zaoberať. Úseky železničných tratí budeme hľadať pomocou prehliadačov na www.Mapy.cz a www.maps.google.cz, virtuálne budeme chodiť ponad železničné trate a budeme hľadať úseky v ťažko dostupnom teréne.
V ďalšej etape zadefinujeme kritériá pre ťažko dostupný terén vo vzťahu na prístup zložiek IZS (Hasičská záchranná služba SŽDC, HZS MSK, Polícia ČR, Zdravotnícka záchranná služba, atď.) k železničným tratiam, napr.: v tuneloch, v horskom teréne, teréne, kde nie je v blízkosti žiadna prístupová komunikácia (nadjazd, trate vedené vo voľnom teréne,...), atď.
Nasledujúca etapa bude tvorená, na základe teórie, výberom a vyhodnotením úsekov železničných tratí v ťažko dostupnom teréne. V tejto etape bude prevedená aj prehliadka in site posudzovaných úsekov na železničných tratiach.
V predposlednej etape budeme analyzovať rizikovosť vybraných úsekov železničných tratí pomocou vhodne zvolených metód analýzy rizík.
V projekte by sme vybrané úseky železničných tratí zoradili od vážnych (tie, ktoré predstavujú najväčšie nebezpečenstvo) po menej vážne úseky železničných tratí zoradili (tie, ktoré predstavujú menšie nebezpečenstvo).
V poslednej etape sa budeme venovať zhrnutiu a konečnej adjustácií práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady10000,-10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4700,-4700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady51700,-
Uznané náklady51700,-
Celkem běžné finanční prostředky51700,-51700,-