Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/191
Název projektuExperimentální ověření vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky
ŘešitelKrejsa Martin prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuCílem řešeného projektu bude experimentální vyšetřování kmitání vybraných konstrukcí, tvorba jejich modelů a analýza samobuzených vibrací štíhlých prutů se dvěma stupni volnosti. Řešení pohybových rovnic bude založeno na analytických a numerických metodách. Bude řešeno kmitání konstrukcí s jedním a více stupni volnosti a samobuzené kmitání nosníku se dvěma stupni volnosti, které jsou vzájemně vázány gyroskopicky. Přínosem projektu bude především příspěvek studenta k sestavení unikátního souboru experimentálních hodnot aeroelastických koeficientů (v aerodynamickém tunelu) na neaerodynamických profilech s různým štíhlostním parametrem a srovnání s analytickým řešením v uzavřeném tvaru, popřípadě s numerickým řešením v časové oblasti.
Přínosem bude i příspěvek ke tvorbě nových nebo vylepšení existujících výpočetních postupů a jednotného „interface“ vytvořené v programovacím systému Matlab, které pro danou problematiku postrádáme.
Experiment bude probíhat v aerodynamickém tunelu CE v Telči, popřípadě v dynamické laboratoři ÚTAM (v rámci smlouvy o spolupráci mezi FAST a ÚTAM z listopadu 2013).
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Bc. Michael Macháček
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Bc. Václav Pytlík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je tvorba vybraných výpočetních modelů a jejich ověření experimentem, což by mělo přispět k rozšíření znalostí v oblasti analytických i numerických metod řešení pohybových rovnic vlastního i vynuceného kmitání konstrukcí s jedním a více stupni volnosti. Cíle projektu lze specifikovat v následujících bodech:

1. Zpracovaná metodika výpočtu vybraných úloh stavební dynamiky.
2. Záznamy a vyhodnocení experimentálního měření.
3. Soubor funkcí a skriptů v prostředí programu Matlab.
4. Článek v studentské soutěži SVOČ.
5. Příspěvek na vědeckou konferenci (popřípadě článku v časopisu) s bodovaným výstupem v databázi Scopus.


Specifikace výstupů výzkumu:
1. Zpracování vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky. Pozornost bude věnována zejména výpočetním postupům konstrukcí (analytické, numerické).
2. Experimentální ověření těchto výpočtů. Výsledky testů budou nahrávány na videozáznam.
3. Vypracování numerických aplikací s jednoduchým avšak intuitivním uživatelským prostředím v programu Matlab, porovnávání řešených úloh a následnému ověření s experimentálně získanými daty.
4. Unikátní databáze aerodynamických součinitelů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady20000,-20850,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-5032,-
5. Služby7960,-18682,-
6. Cestovní náhrady25000,-8396,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-