Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/187
Název projektuAnalýza spolehlivosti sítí a optimalizace využití OZE
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Dynamický rozvoj výstavby těchto zdrojů z posledních let vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení, akumulací energie a napojení na síť.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě.
Projekt se bude zabývat rovněž "inteligentním provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumán vliv nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť z hlediska akumulace energie.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití tepelných čerpadel a energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Bednář
Ing. Eduard Beránek
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Ing. Martin Gruss
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Bc. Emanuel Holub
Ing. Vít Houdek
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Jiří Janša
Bc. Michal Kaprál
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. Oliver Marcinčin
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Michal Ney
Ing. Ladislav Novosád
Ing. Martin Novák
Ing. Petr Rozehnal
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Aleš Schestag
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Martin Slivka
Ing. Martin Smoček
Ing. Michal Špaček
Ing. Jan Šrámek
Ing. Jan Unger
Ing. Jan Vaculík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum možností většího využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-49455,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-14455,-
2. Stipendia258000,-258000,-
3. Materiálové náklady100000,-170099,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek200000,-187930,-
5. Služby100000,-144745,-
6. Cestovní náhrady231100,-125771,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory104000,-104000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1040000,-
Uznané náklady1040000,-
Celkem běžné finanční prostředky1040000,-1040000,-