Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/184
Název projektuMožnosti zesílení svorníkových spojů kulatiny namáhané tahem kolmo k vláknům
ŘešitelKlajmonová Kristýna Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuV současnosti vzrůstá obliba dřevěných konstrukcí prováděných z kulatiny, jedná se např. o lávky pro pěší nebo rozhledny. Často jsou tyto konstrukce navrženy s příhradovým nosným systémem, spoje prvků těchto konstrukcí jsou obvykle prováděny pomocí svorníků a vkládaných ocelových styčníkových plechů. V současných normách pro navrhování dřevěných konstrukcí je ale problematika spojů typu ocel-dřevo řešena pouze pro hraněné řezivo.

Projekt je zaměřen na výzkum chování svorníkových spojů kulatiny s vloženými ocelovými plechy namáhané tahem kolmo k vláknům. Takovým typem spoje je např. připojení svislic k pásům v příhradových konstrukcích. Zkoumáno bude zvýšení jejich únosnosti a spolehlivosti zesílením dřevěných prvků v oblasti spoje.

Bude nutné zhotovit ocelový roznášecí prvek, který umožní upnout vzorek do lisu tak, aby bylo dosaženo požadovaného směru jeho namáhání. Zkoušky budou probíhat v laboratoři FAST.

Nejprve budou zkoušce statické pevnosti v tahu podrobeny vzorky svorníkového spoje kulatiny s vloženými ocelovými plechy bez zesílení. Na základě výsledků nezesílených vzorků bude navrženo několik možností zesílení dřevěných prvků v oblasti spoje. V rámci projektu bude vyrobeno a otestováno min. 20 vzorků zesílených i nezesílených.

V další fázi projektu budou testovány vzorky doplněné o různé typy zesílení. Zesílení bude provedeno aplikací vrutů, použitím upravených podložek pod svorníky, stažením ocelovým páskem nebo zesílením pomocí plechů BOVA a hřebíků. Zesílené vzorky budou následně podrobeny statické zkoušce pevnosti v tahu.

Výsledky měření nezesílených a zesílených vzorků budou statisticky vyhodnoceny z hlediska zvýšení únosnosti a použitelnosti. Doporučeny budou nejvhodnější varianty zesílení spoje z hlediska účinnosti a možnosti praktické aplikace.
Členové řešitelského týmuIng. Kristýna Klajmonová
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Ing. Martin Šeděnka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Soubor doporučení pro zvýšení únosnosti svorníkových spojů kulatiny namáhané tahem kolmo k vláknům.
Využití výsledků projektu pro zpracování tezí disertační práce navrhovatelky.
Dva příspěvky zařazené v databázi Scopus.
Účast na zahraniční konferenci.

Plánovaný harmonogram:
Únor-březen: příprava podkladů, zadání výroby ocelového roznášecího prvku.
Duben: výroba nezesílených vzorků.
Květen: laboratorní testování nezesílených vzorků v laboratoři FAST, vyhodnocení výsledků, návrh zesílení.
Červen: výroba zesílených vzorků.
Červenec-srpen: laboratorní testování zesílených vzorků v laboratoři FAST.
Září-listopad: vyhodnocení výsledků měření, publikování výsledků.
Prosinec: ukončení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia22000,-22000,-
3. Materiálové náklady15960,-29057,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby24000,-29891,-
6. Cestovní náhrady20000,-1012,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-