Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/183
Název projektuVyužítí optovláknových systémů při sledování deformací v cementovláknových kompozitech
ŘešitelHurta Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.<br /> doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude porovnání měření optovláknovým systémem zabudovaným v cementovláknové matrici nebo připevněným na jejím povrchu, při mechanickém zatěžování vybraných prvků. Tento projekt zahrnuje spolupráci s fakultou z jiného odvětví. Výsledky této spolupráce přiblíží k sobě dva odlišné obory a společné výsledky mohou mít pozitivní přínos pro obě fakulty.
V rámci projektu budou vyrobena zkušební tělesa z cementovláknového kompozitu, na která bude připevněn optovláknový systém schopný měřit přetvoření při mechanickém zatěžování. Toto měření bude doplněno tenzometrickým měřením a výsledky budou srovnány.

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) 2x Příspěvek v recenzovaném periodiku nebo konferenci zavedený v databázi SCOPUS
2) Doplnění dizertační práce

Cílem projektu je vyzkoušet jiný způsob měření deformací či přetvoření v konstrukčních prvcích a srovnat výsledky měření se standardními způsoby.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady37700,-41939,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4520,-0,-
5. Služby9280,-10711,-
6. Cestovní náhrady5000,-3850,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-