Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/182
Název projektuZvýšení tuhosti obvodového pláště lehkého sloupkového systému v panelovém provedení při použití tepelné izolace tvořené PUR pěnou
ŘešitelAgel Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuDřevěné konstrukce se těší mezi stavebníky stále větší oblibě. Rodinné domy z materiálů na bázi dřeva jsou dnes již běžné. Vývoj dřevostaveb v ČR bude pravděpodobně směřovat k využití dřevěných konstrukcí také pro občanskou výstavbu, kde jsou požadovány vícepatrové budovy.
Pro výstavbu vícepatrových budov bude nutné navrhnout obvodový plášť, který bude mít dostatečnou horizontální i vertikální tuhost.
Jednou z možností, jak zvýšit vodorovnou tuhost obvodového pláště, je využití PUR pěny jako výplně stěn panelu. PUR pěna má na jedné straně dobré tepelně technické vlastnosti (možnost snížení tloušťky obvodového pláště) a na straně druhé při dobrém vyplnění působí jako tuhá výplň, která zvyšuje únosnost a tuhost stěnových panelů.

Navržený projekt se zabývá závislostí horizontální tuhosti stěny dřevostavby na její výplni PUR pěnou. Předmět projektu se liší od předmětu projektu PRE-SEED,kde jsem členem řešitelského týmu. Navržený systém je odlišný od systému v prujektu PRE-SEED,kde je základem tepelná izolace tvořená foukanou celulosou. Cílem projektu PRE-SEED je komercionalizace již dříve (užitným vzorem chráněného) vytvořeného výstupu.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Agel
Ing. Kristýna Klajmonová
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci výzkumu tuhosti stěn panelů vyplněných PUR pěnou budou vyrobeny čtyři testovací panely o rozměrech 1,25m x 3,0 m, z nichž polovina bude vyplněna PUR pěnou a polovina bude prázdná (simulace zateplení minerální rohoží). Panely budou představovat dvě pole obvodového pláště dřevostavby. Budou složeny ze tří dřevěných sloupků, věncovky,prahovky a opláštění z materiálu na bázi dřeva (OSB,Velox). Testovací panely budou podrobeny zatížení horizontální silou (simulace zatížení větrem). Pro jeden panel bude provedena vždy jedna destruktivní zkouška.
Bude navržen postup zkoušení těles. Bude potřeba vyrobit jednotlivé vzorky a provést jejich testování ve zkušebních laboratořích fakulty stavební VŠB.
Na základě testů prvků, budou stanoveny závislosti horizontální tuhosti obvodového pláště na výplni.
Cíle projektu:

 Porovnání výsledků laboratorních testů obou druhů panelů navzájem
 Stanovení závislosti horizontální tuhosti panelu na výplni
 Publikace výsledků na odborné konferenci, případně v odborných časopisech
 Publikace uvedená v databázi SCOPUS


Přibližný časový plán

únor – březen – návrh zkušebních vzorků
březen – květen – výroba vzorků, předběžné výpočty tuhosti
červen – srpen – provedení zkoušek na vzorcích
srpen – září - vyhodnocení výsledků, stanovení parametrů horizontální tuhosti
říjen – prosinec – publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27700,-27700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)26000,-26000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia3000,-3000,-
3. Materiálové náklady17100,-27892,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22100,-14308,-
6. Cestovní náhrady3000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8100,-8100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady81000,-
Uznané náklady81000,-
Celkem běžné finanční prostředky81000,-81000,-