Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/180
Název projektuStatická a dynamická odezva dřevěných lávek pro pěší
ŘešitelFojtík Roman doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuV současné době je užití dřeva pro konstrukce stále častější. Využívají se také moderní materiály jako je „lepené lamelové dřevo“, které se kromě velkorozponových konstrukcí hal a zastřešení využívá také pro mosty a lávky. Tyto horizontální stavby zajišťující především dopravu pro pěší jsou stále častěji budovány především v oblastech přírodních rezervací nebo jako přemostění potoků a malých říček. Především lávky pro pěší nejsou navrhovány pro velká zatížení, tudíž jejich konstrukce vlivem menších profilů může být náchylná na dynamické buzení větrem, ale také pěší dopravu.
Předmětem výzkumné činnosti budou právě dřevěné lávky, které jsou v současnosti často realizovány právě pro pěší dopravu. Na začátku bude proveden terénní průzkum několika již realizovaných lávek, ze kterých bude vybrána jedena, která bude numericky namodelována a následně podrobena statické a dynamické zatěžovací zkouše. Numerický model bude v tomto případě realizován za účelem získání orientačních charakteristik vybrané lávky a také pro správnou volbu osazení snímačů. Na základě tohoto modelu bude provedeno experimentální statické a dynamické měření, které bude obsahovat měření průhybu a změny napjatosti při statickém zatížení a také stanovení vlastních frekvencí při buzení dynamickém. Naměřená data budou porovnána s numerickým modelem. Tyto výsledky by měly přispět k lepšímu pochopení chování lávek a především jako hlavní část disertační práce Ing. Davida Marečka.
Výsledky by také mohly přispět k lepšímu návrhu těchto konstrukcí, což by bylo přínosné především pro praxi.

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. David Mareček
Ing. Jana Rumlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)•podání dvou článků s potenciálem zařazení do databáze SCOPUS (pokud to bude finančně realizovatelné)
•disertační práce (provedené experimenty přispějí k dokončení disertační práce Ing. Davida Marečka)
•získání zkušeností s experimentálním měřením lávek
•bude referenční stavbou pro případné investory požadující komerční experimentální měření, které poskytuje Ing. Roman Fojtík pod záštitou VŠB-TUO (smlouvy HS).

V rámci výzkumu budou prozkoumány mnohé lávky a jedna z nich bude podrobena experimentálnímu měření, kterému bude předcházet numerický model zvolené lávky. Celý řešitelský tým získá mnoho zkušeností v oblasti chování reálné konstrukce lávky, které jsou nezbytné pro další výzkum a především pro dokončení disertační práce Ing. Davida Marečka. Výsledky také přispějí k požadovaným bodům VaV, které budou získány na mezinárodní konferenci nebo v rámci publikace v bodovaném periodiku. V neposlední řadě bude získána referenční stavba, která byla podrobena těmto zkouškám a na jejímž základě bude nabízena služba experimentálního měření mostních konstrukcí v praxi. Toto by mohlo přinést Stavební fakultě zajímavé komerční zakázky. Stavební fakulta již disponuje veškerým vybavením pro statické i dynamické zatěžovací zkoušky mostů, takže je žádoucí získat zkušenosti s tímto typem experimentálního měření in-situ.

Přibližný časový harmonogram:

únor – březen - průzkum stávajících lávek a výběr nejvhodnější konstrukce pro plánované experimentální měření.
březen – červen - vytvoření numerických modelů a návrh experimentálního měření
červen – červenec - provedení experimentálního měření na vybrané lávce
červenec – září - vyhodnocení výsledků – porovnání s MKP modelem
září – prosinec - publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
38400,-38400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia7800,-7800,-
3. Materiálové náklady15000,-13487,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-9373,-
5. Služby18000,-17657,-
6. Cestovní náhrady6000,-1483,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9800,-9800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady98000,-
Uznané náklady98000,-
Celkem běžné finanční prostředky98000,-98000,-